Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 14250.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 10 кв.м.

 • Срок:
 • 29.10.2017 до 29.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-30

 • Адрес:
 • УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 6, ПАРКОМЯСТО 3

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20137110400775 Изходящ №: 29054 / 04.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  29.10.2017 до 29.11.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 29.11.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ВИОЛИН КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ и ЛОРА ЦВЕТАНОВА КАЛЧЕВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД по изп.дело № 20137110400775 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот,находящ се в град Варна, община Варна, област Варна, на ул. „Софроний Врачански“ № 6 /шест/, а именно: ПАРКОМЯСТО № 3 /три/ с площ 10.83 /десет цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., находящо се в подземен паркинг с идентификатор 10135.1506.609.1.12 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка шест нула девет точка едно точка едно две/ разположен в сутерена на жилищна сграда с идентификатор 10135.1506.609.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка шест нула девет точка едно/, построена в гр. Варна, Варненска област, ул. „Софроний Врачански“ № 6 /шест/, при граници на паркомястото: парко място № 2, УПИ ІІ-4, парко място № 4, ведно с 20.40 /двадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., ид.ч. от маневрено хале в рампа, както и 2.25 /две цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор 10135.1506.609.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка шест нула девет точка едно/ и 1.6747% /едно цяло шест хиляди седемстотин четиридесет и седем десетохилядни процента/ ид.ч.от правото на строеж върху дворно място с идентификатор 10135.1506.609 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка шест нула девет/, в което е построена сградата с идентификатор 10135.1506.609.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка шест нула девет точка едно/, цялото с площ по документ за собственост от 300 /триста/ кв.м., а по кадастрална скица с площ от 295 /двеста деветдесет и пет/ кв.м., представляващо УПИ № VІ-428 /шест римско четиристотин двадесет и осем/ с идентификатор 10135.1506.609 /едно нула едно три пет точка едно пет нула шест точка шест нула девет/ в кв. 82 /осемдесет и две/ по плана на 7-ми /седми/ микрорайон на град Варна, при граници на цялото дворно място по документ за собственост: УПИ VІІ-426, УПИ ІІ-4, УПИ ІІІ-5, УПИ ІV-6 и ул. „Софроний Врачански“, а по кадастрална скица при съседи: 10135.1506.844, 10135.1506.612, 10135.1506.610, 10135.1506.608 и 10135.1506.605. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД за сумата в размер на 228 000 /двеста двадесет и осем хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  14 250.00 лв. (четиринадесет хиляди двеста и петдесет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  29.10.2017 до 29.11.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  29.10.2017 до 29.11.2017,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Варна, ул. Софроний Врачански, № 6, парко място № 3. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20137110400775. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  29.10.2017 до 29.11.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 30.11.2017 от 09.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 9080.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
0.01148796081543