Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 9081.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 18 кв.м.

 • Срок:
 • 06.11.2017 до 06.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-07

 • Адрес:
 • 10135.1501.173.5.22

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20157110400198 Изходящ №: 29645 / 10.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  06.11.2017 до 06.12.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 06.12.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД, в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по изп.дело № 20157110400198 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1501.173.5.22 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно седем три точка пет точка две две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед N РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 17.90 /седемнадесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., намиращ се в сграда с идентификатор 10135.1501.173.5 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно седем три точка пет/, с предназначение: гараж в сграда, обозначен в кадастралната схема като гараж 22 /двадесет и две/, при съседи съгласно кадастрална схема самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж 10135.1501.173.5.16, под обекта - няма, над обекта - няма, съставляващ ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО 7 /седем/, на подземен етаж, при граници: калкан при УПИ II-4, кафе -бар и автоасансьор, както и 1.0135 /едно цяло сто тридесет и пет десетохилядни/ % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, който имот е с идентификатор 10135.1501.173 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно седем три/ по кадастралната карта на гр. Варна и съставлява УПИ III-5 /трети-пет/, в кв. 305 / триста и пет/, по плана на IX-ти подрайон на гр. Варна, находящ се в гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 109 /сто и девет/. Имотът е ипотекиран в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за сумата в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  9 081.00 лв. (девет хиляди осемдесет и едно лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  06.11.2017 до 06.12.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  06.11.2017 до 06.12.2017,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, IBAN BG08 RZBB 9155 1005 7477 26 , BIC код RZBBBGSF, по изп.дело 20157110400198. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  06.11.2017 до 06.12.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 07.12.2017 от 16.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
Паркомясто ВАРНА- 9466.40лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
Паркомясто ВАРНА- 4225.50лв.
0.017665863037109