Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

 • Начална цена
 • 8730.90 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 13 кв.м.

 • Срок:
 • 20.10.2017 до 20.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-21

 • Адрес:
 • ул. Евлия Челеби № 43, бл.А

 • ЧСИ:
 • Мария Красинова Цачева

 • Телефон:
 • 02 - 9836136

 • Email:
 • mariatsacheva@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Мария Красинова Цачева

ПРОДАВАТ СЕ ДВЕ ПАРКОМЕСТА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в сграда с идентификатор №68134.1894.908.11(шест осем едно три четири точка едно осем девет четири точка девет нула осем точка едно едно) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ на сградата по скица от 3007 кв.м, брой етажи: 2, Предназначение: Хангар, депо, гараж, с адрес на имота: гр.София, р-н „Витоша”, ж.к. „Карпузица”, ул.”Евлия Челеби” №43, блок ”А”, изградена на степен „груб строеж”, съгласно разрешение за строеж № 957/22.11.2005 г, одобрени архитектурни проекти на 26.07.2007 г. от ДАГ-СО, находяща се в поземлен имот с идентификатор №68134.1894.908 по кадастралния план и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № №РД18-69/14.12.2010г на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, р-н Витоша, Карпузица, ул. „Евлия Челеби” №43. Площ по КК: 8421 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 268, квартал: 68, парцел ХХІV. Съседи: 68134.1894.905; 68134.1894.341; 68134.1894.345; 68134.1894.346; 68134.1894.348; 68134.1894.349; 68134.1894.350; 68134.1894.1080; 68134.1894.1079; 68134.1894.765; 68134.1894.766. Съгласно действащия регулационен план, имотът представлява Урегулиран поземлен имот XXIV-268 (двадесет и четвърти, отреден за имот двеста шестдесет и осми) с отреждане за ЖС и ТП от квартал 68 (шестдесет и осми) по плана на град София, местността ж.к. „Карпузица“, одобрен със следните актове: Заповед №РД-09-50-02/05.01.1999г. на главния архитект на гр.София, потвърден с Решение №85/по Протокол №56/06.08.2003г на СОС, ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-50-259/12.10.2000 г. на кмета на р-н „Витоша”, ИПРЗ, одобрен със Заповед №РД-09-50-427/19.09.2001г на гл.архитект на гр. София и последно изменение на регулационния и застроителен план със Заповед № РД-09-50-121/28.01.2005г. на гл. архитект на София, с площ на урегулирания поземлен имот по регулационен план съгласно данни от стара скица от 7910 кв.м., и с площ на поземления имот по документи за собственост – н.а от 24.01.2003г. и н.а от 17.10.2005г. и кадастрална карта от 8 550 кв.м. (осем хиляди петстотин и петдесет квадратни метра), който УПИ ХХІV-268 е образуван със Заповед № РД-09-50-121/28.01.2005г. от обединяването на: 1.УПИ № XXIV-268 (двадесет и четвърти, отреден за имот двеста шестдесет и осем), 2. УПИ № XXV-268 (двадесет и пети, отреден за имот двеста шестдесет и осем) и 3. УПИ № XXVI- 268 (двадесет и шести, отреден за имот двеста шестдесет и осем) и част от поземлен имот с площ от 530 кв.м. (петстотин и тридесет квадратни метра), попадаща в терен, отреден за ул. „Евлия Челеби” (старо наименование "Мара Петлякова"), при съседи на УПИ ХХІV-268: ул. „Евлия Челеби” (старо наименование "Мара Петлякова"), УПИ № XIII-766 (тринадесети, отреден за имот седемстотин шестдесет шест), УПИ № XII-765 (дванадесети, отреден за имот седемстотин шестдесет и пет), УПИ № XXIII-268 (двадесет и три, отреден за имот двеста шестдесет и осем), УПИ № IX-341 (девети, отреден за имот триста четиридесет и едно) УПИ № Х-345, 346, 348 (десети, отреден за имоти триста четиридесет и пет, триста четиридесет и шест, триста четиридесет и осем) УПИ III-349 (трети, отреден за имот триста четиридесет и девет) и УПИ № II-350 (втори, отреден за имот триста и петдесет), които обекти представляват: 13,00/1850,56 (тринадесет върху хиляда осемстотин и петдесет цяло и петдесет и шест стотни) идеални части от ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ - зона за паркиране с паркоместа, находящ на сутерена в сградата , в гр. София, СО – район „Витоша“, ул. „Евлия Челеби“, блок А, на кота -3,40 (минус три цяло и четиридесет стотни) и на кота – 6,00 (минус шест), състоящ се от паркоместа с номера от 1 (едно) до 56 (петдесет и шест) включително, на кота – 3,40, и от паркоместа с номера от 57 (петдесет и седем) до 120 (сто и двадесет) включително, на кота – 6,00, със застроена площ на всички паркоместа 1850,56 (хиляда осемстотин и петдесет цяло и петдесет и шест стотни кв. м., при съседи на подземния гараж на кота – 3,40: калкан към блокове Б4а и Б5, склад към офис – магазин 1 от блок В5, склад към офис – магазин 2 от блок Б5, склад към офис – магазин 2 от блок Б4, склад към офис – магазин 1 от блок Б4, склад към офис – магазин 1 от блок С, магазин 2 от блок Б3, гараж блок Б3, евакуационен изход блок Б3, магазин 1 от блок Б3, евакуационен изход блок Б3, магазин от блок Б2, стълбищна клетка блок Б2, подземен гараж № 2 от блок Б2, подземен гараж № 3 от блок Б2, подземен гараж № 4 от блок Б2, подземен гараж № 7 от блок Б2, подземен гараж № 8 от блок Б2, подземен гараж № 9 от блок Б2, подземен гараж № 10 от блок Б2, мазе № 17, мазе № 18, мазе № 19 и мазе № 20 от блок Б2, двор, калкан блок Е, от две страни двор и евакуационен изход; при съседи на второ ниво: двор, калкан с блок Б5, калкан с блок Б4, калкан блок С, подземен гараж № 6, подземен гараж № 5, подземен гараж № 4, подземен гараж № 3, подземен гараж № 2 от блок Б3, евакуационен изход, двор, калкан с блок Б1, подземен гараж № 5, подземен гараж № 6 от блок А, от две страни калкан блок Е, двор, евакуационен изход и калкан с блок ДОще Паркомясто за продажба в СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ- 11200.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
Паркомясто СОФИЯ- 4590.00лв.
0.010100841522217