Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 4177.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 25 кв.м.

 • Срок:
 • 16.09.2017 до 16.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-17

 • Адрес:
 • УЛ. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ, 2-4 ПАРКОМЯСТО 1

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20117110400170 Изходящ №: 24914 / 16.08.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  16.09.2017 до 16.10.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 16.10.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото АТЛАНТИК ГАМА СТРОЙИНВЕСТ ООД, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20117110400170 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: НЕДВИЖИМИ ИМОТ, находящи се в сградата в гр. Варна, община Варна, Варненска област, ул. "Евлоги Георгиев" № 2 - 4 /две тире четири/, в УПИ № ІІ - 3282 /две римско тире три две осем две арабско/, в кв. 16 /шестнадесет/ по плана на 24 /двадесет и четвърти/ подрайон на гр. Варна, при граници на имота: ул. "Евлоги Георгиев", УПИ № ІІІ - 3283 и общинска земя, а именно: ПАРКО МЯСТО № 1 /едно/, находящо се на сутерена в секция "Б" на описаната по - горе жилищна сграда, на посочения административен адрес, с площ от 24.75 /двадесет и четири цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, ведно с 22.5554 % /двадесет и две цяло пет хиляди петстотин петдесет и четити десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 18.58 /осемнадесет цяло и петдесет и осем стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници: секция "А", маневрено хале, парко - място № 2 и вътрешен двор. На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 4177,50 /четири хиляди сто седемдесет и седем лева и петдесет ст./ лева. ПАРКО МЯСТО № 2 /две/, находящо се на сутерена в секция "Б" на описаната по горе жилищна сграда на посочения административен адрес, с площ от 18.15 /осемнадесет цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра, ведно с 16.5406 % /шестнадесет цяло пет хиляди четиристотин и шест десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 13.62 /тринадесет цяло и шестдесет и две стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници: маневрено хале, парко място № 1, парко място № 3 и въртешен двор; На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 3063,75 /три хиляди шестдесет и три лева и седемдесет и пет ст./ лева. ПАРКО МЯСТО № 3 /три/, находящо се на сутерена в секция "Б" на описаната по горе жилищна сграда на посочения административен адрес, с площ от 21.45 /двадесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни/ квадратни метра, ведно с 19.5480 % /деветнадесет цяло пет хиляди и осемдесет десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 16.10 /шестнадесет цяло и десет стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници: парко място № 2, парко място № 4, маневрено хале и въртешен двор; На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 3622,50 /три хиляди шестстотин двадесет и два лева и петдесет ст./ лева. ПАРКО МЯСТО № 4 /четири/, находящо се на сутерена в секция "Б" на описаната по горе жилищна сграда на посочения административен адрес, с площ от 20.66 /двадесет цяло и шестдесет и шест стотни/ квадратни метра, ведно с 18.8280 % /осемнадесет цяло осем хиляди двеста и осемдесет десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 15.51 /петнадесет цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници: парко място № 3, парко място № 5, маневрено хале и въртешен двор; На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 3487,50 /три хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и петдесет ст./ лева. ПАРКО МЯСТО № 5 /пет/, находящо се на сутерена в секция "Б" на описаната по горе жилищна сграда на посочения административен адрес, с площ от 24.72 /двадесет и четири цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра, ведно с 22.5280 % /двадесет и две цяло пет хиляди двеста и осемдесет десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 18.56 /осемнадесет цяло и петдесет и шест стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници: парко място № 4, въртешен двор, секция "В" и маневрено хале; На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 4179 /четири хиляди сто седемдесет и девет/ лева. ГАРАЖНА КЛЕТКА № 1 /едно/, находящо се на сутерена в секция "В" на описаната по горе жилищна сграда на посочения административен адрес, с прилежаща част от маневрено хале с обща площ от 62.10 /шестдесет и две цяло и десет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.6191 % /две цяло шест хиляди сто деветдесет и една десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 6.52 /шест цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници:рампа, гаражна клетка № 2 и място за маневриране; На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 10 500 /десет хиляди и петстотин/ лева. ГАРАЖНА КЛЕТКА № 2 /две/, находящо се на сутерена в секция "В" на описаната по горе жилищна сграда на посочения административен адрес, с прилежаща част от маневрено хале с обща площ от 62.10 /шестдесет и две цяло и десет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.6191 % /две цяло шест хиляди сто деветдесет и една десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 6.52 /шест цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници: гаражна клетка № 1, гаражна клетка № 3 и място за маневриране; На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 10 500 /десет хиляди и петстотин/ лева. ГАРАЖНА КЛЕТКА № 3 /три/, находящо се на сутерена в секция "В" на описаната по горе жилищна сграда на посочения административен адрес, с прилежаща част от маневрено хале с обща площ от 62.10 /шестдесет и две цяло и десет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.6191 % /две цяло шест хиляди сто деветдесет и една десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 6.52 /шест цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници: гаражна клетка № 2, гаражна клетка № 4 и място за маневриране; На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 10 500 /десет хиляди и петстотин/ лева. ГАРАЖНА КЛЕТКА № 4 /четири/, находящо се на сутерена в секция "В" на описаната по горе жилищна сграда на посочения административен адрес, с прилежаща част от маневрено хале с обща площ от 62.10 /шестдесет и две цяло и десет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.6191 % /две цяло шест хиляди сто деветдесет и една десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 6.52 /шест цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при граници: секция "Б" гаражна клетка № 3 и място за маневриране; На осн. чл. 485 вр. чл. 468 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ начална цена, от която да започне наддаването в размер на 10 500 /десет хиляди и петстотин/ лева. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  16.09.2017 до 16.10.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  16.09.2017 до 16.10.2017,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20117110400170. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  16.09.2017 до 16.10.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 17.10.2017 от 10.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 9080.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
0.17680501937866