Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

 • Начална цена
 • 30223.92 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 42 кв.м.

 • Срок:
 • 12.09.2017 до 12.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-13

 • Адрес:
 • УЛ. ТОДОР ДИМОВ 35 ПАРКО МЕСТА 7 И 8

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 24224 / 08.08.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  12.09.2017 до 12.10.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.10.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД , в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20167110400816 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда, изградена до степен "груб строеж" в гр. Варна, община Варна, област Варненска, ул. Тодор Димов № 35 /тридесет и пет/, в дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2556.103 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно нула три/, с площ от 270 /двеста и седемдесет/ кв.м., съставляващо УПИ № ІV-11 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер единадесет/ идентичен на имот пл.№ 11 /единадесет/ по предходен документ за собственост в квартал 625 /шестотин двадесет и пет/ по плана на 5-ти /пети/ подрайон на гр. Варна, при граници на мястото по скица: ул. Тодор Димов, ул. Генерал Кантарджиев, УПИ № V-12 и УПИ № ІІІ-10, а именно: ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА № 7 и 8 /седем и осем/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2556.103.1.26 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно нула три точка едно точка две шест/, с площ от 42.98 /четиридесет и две цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м., разположен на етаж -1 /минус едно/, при граници на самостоятелен обект съгласно схема: на същия етаж - 10135.2556.103.1.25, под обекта - няма, над обекта - няма, а по документа за собственост: паркомясто № 5+6, ул. Тодор Димов, ул. Генерал Кантарджиев, както и 5.8548 % /пет цяло осем хиляди петстотин четиридесет и осем десетохилядни процента/ ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място. Имотът е ипотекиран в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 500000 /петстотин хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  30 223.92 лв. (тридесет хиляди двеста двадесет и три лева и деветдесет и две стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  12.09.2017 до 12.10.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  12.09.2017 до 12.10.2017,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20167110400816. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  12.09.2017 до 12.10.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 13.10.2017 от 09.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Паркомясто за продажба в ВАРНА

Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 12825.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 9080.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 5440.00лв.
Паркомясто ВАРНА- 23313.60лв.
0.073095083236694