Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 5940.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 12 кв.м.

 • Срок:
 • 20.05.2017 до 20.06.2017

 • Обявяване:
 • 2017-06-21

 • Адрес:
 • ул. „Мизия” № 18 - а

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20138250400557 - 2) 1/124 ид.ч. (едно върху сто двадесет и четири идеални части) от поземлен имот с идентификатор 56784.506.9660 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, шест, шест, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот - Заповед № КД-14-16-819/20.04.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Мизия” № 18 –а (осемнадесет – буква а) с площ на имота 413 кв.м. (чтеиристотин и тринадесет квадратни метра), с трайно преднзначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване - средно застрояване (от 10 до 15 м), стар идентификатор: квартал: 586, парцел I-1358 (римско едно-хиляда триста петдесет и осем), при граници: ПИ № 56784.506.9663, ПИ № 56784.506.43, ПИ № 56784.506.9658, ПИ № 56784.506.9664, а съгласно титул за собственост Дворно място с площ от 407,00 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), находящо се в гр. Пловдив ул. „Мизия“ № 18 (осемнадесет), съставляващо урегулиран поземлен имот I-1358 (римско едно-арабско хиляда триста петдесет и осем) от кв. 586 (петстотин осемдесет и шест) по плана на Пета градска част – гр. Пловдив, одобрен със заповед № ОА-720/14.07.1997 г., РУП-заповед № РД-09-338/18.09.2006 г., ведно с Паркоместо № 5 (пет) на подземен етаж на кота – 2,80 м (минус две цяло и осемдесет метра), със застроена площ от 12,32 кв.м. (дванадесет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра), при граници на паркоместото: Паркоместо № 3 и Паркоместо № 5 и зона за маневриране, ведно с 6,472 % ид.ч. (шест цяло четиристотин седемдесет и два процента идеални части) от подземния етаж с идентификатор 56784.506.9660.1.31 и 0,713 % (нула цяло седемстотин и тринадесет процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното дворно място, равняващи се на 1,64 кв.м. (едно цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра) или общо 13,96 кв.м. (тринадесет цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра), ведно с право на преминаване през рампата в дворно място, находяща се на ул. „Йоан Екзарх” № 15,17,19 (петнадесет, седемнадесет, деветнадесет), съставляващо урегулиран поземлен имот II-1361, 1362, 2151 (втори – хиляда триста шестдесет и едно, хиляда триста шестдесет и две и две хиляди сто петдесет и едно) от кв. 586 (петстотин осемдесет и шест) по плана на Пета градска част – гр. Пловдив, съгласно Договор за учредяване право на преминаване от 30.06.2007 г., което паркоместо се намира в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.9660.1.31 (пет, шест, седем, осем , четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, шест, шест, нула, точка, едно, точка, три, едно), находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД-14-16-819/20.04.2010 г. на Началника на СГКК Пловдив, ул. „Мизия” № 18, ет. -1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в описания по-горе поземлен имот с идентификатор 56784.506.9660 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, шест, шест, нула), с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа обща площ от 102,30 кв.м. (сто и две цяло и тридесет стотни квадратни метра) с прилежащи части 5,922 % (пет цяло деветстотин двадесет и два процента) идеални части от общите части на сградата, с ниво 1 (едно), със съседни самостоятелни обекти в сградата, на същия етаж: 56784.506.9660.1.28, 56784.506.9660.1.29, 56784.506.9660.1.30, под обекта: няма, над обекта: няма. Началната цена, от която ще започне публичната продан на гореописания недвижим имот е в размер на 5940,00 лв. (пет хиляди деветстотин и четиридесет лева) съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 16.05.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1.Още Паркомясто за продажба в ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ- 16200.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 16200.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 18000.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 7043.20лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 19920.00лв.
0.072754859924316