Офис в ВАРНА за 128000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Офис

Офис в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 128000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 76 кв.м.
  Срок: 10.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: УЛ. ТОПРА ХИСАР 24
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20127110400043 Изходящ №: 26719 / 19.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  10.11.2018 г. до 10.12.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 10.12.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ДИМИТЪР АНГЕЛОВ Б ОНЕВ, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20127110400043 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Самостоятелно обособен обект в сграда - ОФИС, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.2556.192.1.17 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно девет две точка едно седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД - 18 - 92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с предназначение - за офис, с площ от 76.85 /седемдесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м., с административен адрес по кадастрална карта: град Варна, ул. "Топра Хисар" № 24 /двадесет и четири/, етаж 1 /първи/, състоящ се от: офис със санитарен възел, при граници съгласно схема: съседни самостоятелни обекти - на същия етаж - 10135.2556.192.1.18, 10135.2556.192.1.19, под обекта - няма, над обекта - 10135.2556.192.1.1, 10135.2556.192.1.3, 10135.2556.192.1.2, както и 6.3447 % /шест цяло три хиляди четиристотин четиридесет и седем десетохилядни процента/ ид.ч. от общите части на сграда № 1 /едно/ и от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот в който е построена сградата, целият с площ от 367 /триста шестдесет и седем/ кв.м. съгласно скица, представляващ поземлен имот с идентификатор №10135.2556.192 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно девет две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД - 18 - 92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, стар идентификатор кв. 621 /шестотин двадесет и едно/, парцел ХХІ - 5 /двадесет и едно - пет/, при граници съгласно схема: имоти с идентификатор №№10135.2556.195, 10135.2556.194,10135.2556.193, 10135.2556.189, 10135.2556.345, 10135.2556.179 Самостоятелно обособен обект в сграда - ГАРАЖ, с площ от 15.15 /петнадесет цяло и петнадесет стотни/ кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10135.2556.192.1.19 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно девет две точка едно точка едно девет/ по кадастралната карта и кадастралните регисти, одобрени със Заповед №РД - 18 - 92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с предназначение - гараж в сграда, с административен адрес по кадастрална карта: град Варна, ул. "Топра Хисар" № 24 /двадесет и четири/, етаж 1 /първи/, при граници съгласно схема: съседни самостоятелни обект - на същия етаж - 10135.2556.192.1.17, под обекта - няма, над обекта - 10135.2556.192.1.3, както и 1.2508 % /едно цяло две хиляди петстотин и осем десетохилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата № 1 /едно/ и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ от 367 /триста шестдесет и седем/ кв. м. съгласно скица, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.192 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно девет две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД - 18 - 92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, стар идентификатор кв. 621 /шестотин двадесет и едно/ , парцел ХХІ - 5 /двадесет и едно - пет/, при граници съгласно схема: имоти с идентификатор №№10135.2556.195, 10135.2556.194, 10135.2556.193, 10135.2556.189, 10135.2556.345, 10135.2556.179. ПАРКОМЯСТО № 1 /едно/, с площ от 15.60 /петнадесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., разположено в подземен имот, находящ се в град Варна, ул. "Топра Хисар" № 24 /двадесет и четири/, с идентификатор № 10135.2556.192 /едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка едно девет две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД -18 - 92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, целият с площ от 367 /триста шестдесет и седем/ кв.м., съгласно скица, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояван, стар идентификатор кв. 621 /шестотин двадесет и едно/, парцел ХХІ - 5 /двадесет и едно - пет/, при граници съгласно схема: имоти с идентификатор №№10135.2556.195.10135.2556.194, 10135.2556.193, 10135.2556.189, 10135.2556.345, 10135.2556.179. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 300 000,00 /триста хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  128 000.00 лв. (сто двадесет и осем хиляди) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  10.11.2018 г. до 10.12.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  10.11.2018 г. до 10.12.2018 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20127110400043. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  10.11.2018 г. до 10.12.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 11.12.2018 г. от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.