Офис в СОФИЯ за 48600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Офис

Офис в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 48600.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 59 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: гр. София, кв. "Манастирски ливади", бл. 89А
  ЧСИ: Милен Бъзински
  Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
  Email: atanasov_p@milenbazinski.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

недвижим имот, находящи се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ОФИС № 3 (три), разположен на кота +0.00 (нула) метра на сградата, със застроена площ от 58.74 (петдесет и осем цяло и седемдесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от работно помещение, склад и санитарен възел, при съседи: входно фоайе на сградата, стълбище, детска занималня и двор, за едно с 2.893% (две цяло осемстотин деветдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7.97 (седем цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ VII-118 (седми, отреден за имот планоснимачен номер сто и осемнадесет) от квартал 19 (деветнадесет) по плана на град Софиям местността "Манастирски ливади - изток", целият с площ от 1120.00 (хиляда сто и двадесет) кв. м., при съседи: УПИ XV-117a (петнадесети, отреден за имот планоснимачен номер сто и седемнадесет "а"), УПИ VI-117 (шести, отреден за имот планоснимачен номер сто и седемнадесети), улица, УПИ VIII-968 (осми, отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осем), улица.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – Ралица Йорданова, тел. 0894746400,
email: email