Офис в РУСЕ за 41976.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Офис

Офис в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 41976.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 37 кв.м.
  Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
  Обявяване: 2018-08-31
  Адрес: УЛ. ИВАЦ № 12, ЕТ. 1 - ИД 497/2014
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5547.5.1 /шест три четири две седем точка две точка пет пет четири седем точка пет тoчка едно/, находящ се в гр. Русе, ул. Ивац № 12 /дванадесет/, ет. 1 /едно/, обект 1 /едно/, площ: 37.27 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра и двадесет и седем квадратни дециметра/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 5 /пет/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5547 /шест три четири две седем точка две точка пет пет четир и седем/; брой етажи: 1 /един/; предназначение: ЗА ОФИС, ведно с прилежащите части: 2.631 % ид. ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5547.5.2; под обекта – няма; над обекта – 63427.2.5547.5.6.,съгласно кадастрална карта, а съгласно вписана законна ипотека – ОФИС № 1 /едно/, изграден в груб строеж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5547.5.1 /шест три четири две седем точка две точка пет пет четири седем точка пет точка едно/, в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-18/16.05.2007г на Изпълнителен директор на АК, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Ивац № 12 /дванадесет/, ет. 1 /едно/, обект 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в имот с идентификатор 63427.2.5547 /шест три четири две седем точка две точка пет пет четири седем/. Предназначение на самостоятелния обект: за офис. Брой нива на обекта: 1 /едно/. Посочена в документа площ: 37.27 кв. /тридесет и седем квадратни метра и двадесет и седем квадратни дециметра/, чиста площ /без общи части/, състоящ се от търговско помещение, складово помещение и санитарно помещение. Прилежащи части: 2.631 % /две цяло, шестстотин тридесет и едно хилядни процента/ идеални части от общите от сградата, равняващи се на 11.63 кв.м. /единадесет квадратни метра и шестдесет и три квадратни дециметра/. Ниво 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5547.2; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.5547.5.6; така описан по Схема № 675/25.01.2011г на СГКК гр. Русе, заедно с припадащите се 2.631% /две цяло, шестстотин тридесет и едно хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху терена – имот с идентификатор 63427.2.5547 /шест три четири две седем точка две точка пет пет четири седем/ в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-18/16.05.2007г на Изпълнителен директор на АК. Адрес на поземления имот: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Ивац № 12 /дванадесет/. Площ 354 кв.м. /триста петдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията : урбанизирана. Начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: кв. 299 /двеста деветдесет и девет/; парцел VI-3892 /римско четири, тире, три осем девет нула/, 3894 /три осем девет четири/. Съседи: 63427.2.1459; 63427.2.3891; 63427.2.3890; 63427.2.3893; 63427.2.3895; 63427.2.1460. Сгради, които попадат върху имота: 1. СГРАДА 63427.2.5547.5 /шест три четири две седем точка две точка пет пет четири седем точка пет/, застроена площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест квадратни метра/; бр. Етажи 6 /шест/; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Обекта е въведен в експлоатация съгласно Удостоверение № 140/12.09.2017 Г. от Главен на Община Русе. ЦЕНА: 41 976.00 лв. вписана Законна ипотека и вписана Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД, Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч. за оглед на имота.