Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Офис СОФИЯ

 • Начална цена
 • 64800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 44 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:
 • ул. "Даскал Никита" № 12

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 11.05.2017 г., собственост на „КИМ – 13“ ЕООД, а именно: ОФИС № 3, находящ се в гр. София, Столична Община- район „Слатина“, на ул. „Даскал Никита (Кривина)“ № 12, в жилищната сграда, построена в „груб строеж“ в УПИ XIII- 801, от квартал № 27, по плана на гр. София, местността „Христо Смирненски- Слатина- ул. Кривина“, целият с площ от 478 кв. м., при граници: ул. „Кривина“, УПИ XIV- 803, УПИ XII- 802 и УПИ I- за ЖС, ТП и озеленяване, който офис се намира на партерния етаж на сградата, със застроена площ от 44.07 кв. м., състоящ се от кабинет, кухненски бокс и санитарен възел, при граници: двор, двор, стълбищна клетка, помещение за охрана и офис № 2, заедно с припадащите се 2.173 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.939 кв. м. и заедно с припадащото се право на строеж върху мястото, описано по-горе. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 54, том 19, дв. вх. Рег. № 35691/2011 г., Възбрана т. 15 акт № 17 вх. № 54690 от 16.09.2015 г. на ЧСИ Александър Дачев, Възбрана т. 7 акт № 264 вх. № 21314 от 13.04.2017 г. в полза на взискателя -„УниКредит Булбанк” АД за сумата от 20400 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 16.08.2011 г., и Възбрана № 33, том 20, вх. № 74452 от 08.11.2017 г. на ЧСИ Миладин Миладинов. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 64800 лв. /шестдесет и четири хиляди и осемстотин лева/ с ДДС, като размерът на ДДС е 10800 лв. /десет хиляди и осемстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 20.02.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 19.01.2018 г. и завършва на 19.02.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа след предварителна уговорка. За пазач на имота е определен Славчо Костадинов Славов – 0884229614. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440401345. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 20.02.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.Още Офис за продажба в СОФИЯ

Офис СОФИЯ- 1095024.00лв.
Офис СОФИЯ- 464616.00лв.
Офис СОФИЯ- 101760.00лв.
Офис СОФИЯ- 39165.00лв.
Офис СОФИЯ- 46285.00лв.
0.027050018310547