Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в ПЛЕВЕН Фабрика в ПЛЕВЕН Търговски имот в ПЛЕВЕН Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН Стая в ПЛЕВЕН Склад в ПЛЕВЕН Производствен имот в ПЛЕВЕН Парцел в ПЛЕВЕН Паркомясто в ПЛЕВЕН Офис в ПЛЕВЕН Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН Мезонет в ПЛЕВЕН Магазин в ПЛЕВЕН Къща в ПЛЕВЕН Земеделски имот в ПЛЕВЕН Земеделска земя в ПЛЕВЕН Заведение в ПЛЕВЕН Жилищна сграда в ПЛЕВЕН Етаж от къща в ПЛЕВЕН Едностаен апартамент в ПЛЕВЕН Други в ПЛЕВЕН Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Гараж в ПЛЕВЕН Газстанция в ПЛЕВЕН Вила в ПЛЕВЕН Бензиностанция в ПЛЕВЕН Ателие, Таван в ПЛЕВЕН Автомивка в ПЛЕВЕН

Офис ПЛЕВЕН

 • Начална цена
 • 8920.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 36 кв.м.

 • Срок:
 • 12.02.2018 до 12.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-13

 • Адрес:
 • площад "Възраждане" №5

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1402 / 2010 г. с Изх. № 1728/ 12.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, а именно: ½ /една втора/ идеална част от: ОФИС №13 /тринадесет/, находящ се в град Плевен, в офис сграда с магазини на площад "Възраждане" №5 /пет/, на III /трети/ етаж, съгласно схема №15-112247-19.03.2015г. на СГКК гр.Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.871.1.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, осемстотин седемдесет и едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение на самостоятелния обект- за офис, брой нива на обекта- едно, със застроена площ от 35,59 кв.м. /тридесет и пет цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастралната схема: на същия етаж- обект с идентификатор 56722. 659.871.1.12, под обекта- обект с идентификатор 56722.659.871.1.8, над обекта- обект с идентификатор 56722.659.871.1.18, и при съседи по нотариален акт: коридор, площад "Възраждане", офис №12, двор, отгоре- кафе-сладкарница, отдолу- офис №8, както и припадащите се на офиса 3,3245 % /три цяло три хиляди двеста четиридесет и пет десетохилядни процента/' идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, която сграда е обозначена по кадастралната схема като сграда №1/едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.871 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, осемстотин седемдесет и едно/, а по нотариален акт в урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ II-5990 /втори римско за имот пет хиляди деветстотин и деветдесет арабско/, в квартал 85а /осемдесет и пет букава “а“/, с площ от 295 кв.м./ двеста деветдесет и пет квадратни метра/, съгласно уличната регулация, утвърдена със заповед №РД-15-1894 от 2000г., при съседи на УПИ:от две страни улици, УПИ I-5991 на ЕООД „Хоризонт-Иванов" и УПИ III-5989 на Мария Драгомирова Петева и др. - при първоначална цена – 8 920 лв /осем хиляди деветстотин и двадесет лева/ Данъчната оценка за имота е 28 967.30 лв, данъчна оценка на имота за лицето е 14 483.70 лв,съгласно справка на МДТ Плевен. Тежести за имота: възбрана том 6, акт №122/2010г. в полза на „АЛФА БАНКА” АД, ЕИК 831694000, с правоприемник "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.„Околовръстен път“ №260; възбрана том 1, акт №50/2011г. в полза на „ПИБ”АД, ЕИК 831094393, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър с Изх.№1474/25.03.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен, при г-жа Надежда Петрова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20108150401402/10 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Офис за продажба в ПЛЕВЕН

Офис ПЛЕВЕН- 8920.00лв.
Офис ПЛЕВЕН- 45023.00лв.
Офис ПЛЕВЕН- 81000.00лв.
Офис ПЛЕВЕН- 58253.00лв.
Офис ПЛЕВЕН- 28350.00лв.
0.095721006393433