Многостаен апартамент в Белене за 50492.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Белене > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в Белене

Допълнителна информация

  Начална цена: 50492.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 169 кв.м.
  Срок: 26.09.2018 до 26.10.2018
  Обявяване: 2018-10-29
  Адрес: ул. Любен Каравелов № 16
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Белене
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с адрес град Белене, община Белене, област Плевен, на улица “Любен Каравелов” № 16 /шестнадесет/, етаж 2 /втори/, който обект съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белене, одобрени със Заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, е с идентификатор № 03366.602.928.4.3 (три хиляди триста шестдесет и шест/ точка/ шестстотин и две/ точка/ деветстотин двадесет и осем/ точка/ четири/ точка/ три) , намиращ се в сграда № 4 /четири/, разположена в общински поземлен имот с идентификатор № 03366.602.928 (три хиляди триста шестдесет и шест/ точка/ шестстотин и две/ точка/ деветстотин двадесет и осем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на ниво 1 /едно/, със застроена площ на апартамента 168.86 кв.м. /сто шестдесет и осем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/. Имотът е построен до етап „груб стоеж“ и не е въведен в експлоатация. Поради факта че ипотекарния собственик ЕТ „РДК-Инженеринг – Поля Костова“ е регистриран по ЗДДС, върху окончателната продажна цена се дължи ДДС. Върху имота в полза на „Банка ДСК“ ЕАД има учередена договорна ипотека вписана на 21.01.2010г., с вх. рег. №186 от 21.01.2010г., акт том 1, акт номер 3, наложена възбрана по и.д. 20157560401335 по описа на ЧСИ Цветозар Найденов в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, вписана на 11.02.2016г. с дв.вх. № 285, акт том 1, акт номер 13, наложена възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД по изпълнително дело № 20179050401121 по описа на ЧСИ Петьо Петков.