Многостаен апартамент в ТРОЯН за 6216.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 6216.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 95 кв.м.
  Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
  Обявяване: 2018-10-16
  Адрес: ул. "П.Р.Славейков" № 36 "Б"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ

¼ (една четвърт) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С идентификатор 73198.504.195.2.5 (седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и четири , точка, сто деветдесет и пет, точка, две, точка, пет) в гр.Троян, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на имота: гр.Троян, п.к.5600, ул. "П.Р.Славейк ов" № 36, вх.Б, ет.4, ап.6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.504.195 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и четири, точка, сто деветдесет и пет/; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в документа площ: няма, при съседни самостоятелни обекти в сграда: На същия етаж: имот № 73198.504.195.2.6 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и четири, точка, сто деветдесет и пет, точка, две, точка, шест/; Под обекта: имот № 73198.504.195.2.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и четири, точка, сто деветдесет и пет, точка, четири/; Над обекта: имот № 73198.504.195.2.8 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и четири, точка, сто деветдесет и пет, точка, две, точка, осем/, който обект, съгласно предходен документ за собственост (Нотариален акт за собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и парична сума с № 76, том 1, дело № 150 от 23.02.1995г. по описа на СВ-Троян) е със застроена площ от 95.04 кв.м и състоящ се от: две спални, дневна, столова, бокс, баня, тоалетна, коридор и две тераси и при граници по цитирания нотариален акт: изток – дворно място, запад – ул. П.Р.Славейков, север – ап. № 3 на Тодор М. Тодоров, юг – ЖСК Нов живот, отгоре – ап. № 4 на Петко М. Цоневски, отдолу – ап. № 2 на Кирил С. Кънчев, ЗАЕДНО С ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ НА ТОЗИ ОБЕКТ (АПАРТАМЕНТ): ¼ (една четвърт) идеална част от ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 19.75 /деветнадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, при съседи: таван № 6 на Димитър Христов Димитров, таван № 5 на Кирил С.Кънчев, коридор и дворно място на ЖСК "Нов живот", отдолу - апартамент № 8 на Минко Иванов Акалски, отгоре - покрив и ¼ (една четвърт) идеална част от ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 12.90 /дванадесет цяло и деветдесет стотни/, при съседи: дворно място, избено помещение № 9 на Ралчо Иванов Добърденов, избено помещение № 1 на Тодор М.Тодоров, избено помещение № 8 на Димитър Христов Димитров, отгоре - гараж № 8 на Кольо Ст.Йонков, отдолу - земя, който имот съгласно Нотариален акт № 76, том I, н.д.№ 150/1995г. на Служба по вписвания при ТРС представлява: жилище - апартамент в гр.Троян, ул. "П.Р.Славейков" № 36 "Б", в сградата на етажна собственост - ЖСК "Светлина", с номер 1 /едно/ на третия етаж, южна секция, с източно и южно изложение, състоящ се от: две спални, дневна, столова, бокс, баня, тоалетна, коридор и две тераси, общо 95.04 /деветдесет и пет цяло и четири стотни/ квадратни метра, при съседи: изток - дворно място, запад - ул."П.Р.Славейков", север - ап.№ 3 на Тодор М.Тодоров, юг - ЖСК "Нов живот", отгоре - апартамент № 4 на Петко М.Цоневски, отдолу - ап.№ 2 на Кирил С.Кънчев, както и принадлежащите му ¼ идеални части от 9.42 % /девет цяло четиридесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпено право на строеж върху 33.89% /тридесет и три цяло и осемдесет и девет процента/ от държавно място, съставляващо парцел III - трети в кв.45 - четиридесет и пет, по плана на гр.Троян, целият парцел от 1859 кв.м.