Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 122240.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 76 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • гр. София, район Красно село, ул. Житница № 3, вх. А, ет. 4, ап. 12

 • ЧСИ:
 • Ирина Иванова Митова - Кирезиева

 • Телефон:
 • 02 - 9832003

 • Email:
 • office@kirezieva.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.01.2018г. до 12.02.2018г. – края на работния ден ще се проведе в сградата на Районен съд - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН – първа по ред - на следния недвижим имот, съсобственост на съделителите: 1) СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛСКА, адрес: гр. София, взискател и собственик на 1/2 идеална част; 2) БИНКА ГЕОРГИЕВА ЙОНЧЕВА, адрес: гр. София, съделител и собственик на 1/2 идеална част, а именно: АПАРТАМЕНТ № 12, вх. 1, ет. 4, ул. „Житница“ № 3, състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, застроен на площ от 76, 52 (седемдесет и шест цяло и петдесет и две стотни) квадратни метра, заедно с припадащото се таванско помещение с площ от 5, 03 (пет цяло и три стотни) квадратни метра и мазе на площ от 8, 20 (осем цяло и двадесет стотни) квадратни метра, заедно с 2, 20% (две цяло и двадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 6% от правото на строеж върху държавно място. Имотът попада в УПИ I за кжс, паркинг и озеленяване, им. пл. № 506, като цялото УПИ е с площ от 6792 кв.м. в квартал 14, местност „Славия“ по плана на град София, район „Красно село“, община Столична, който недвижим имот съгласно схема № 15-547221-02.11.2017г., издадена от СГКК – София град, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.208.22.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-50/20.06.2016г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. София, район Красно село, ул. Житница № 3, вх. А, ет. 4, ап. 12, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.208.22, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 76, 52 кв.м., прилежащи части: мазе - 8, 20 кв.м., таванско помещение 5, 03 кв.м., 2, 20 % ид. части от общите части; стар идентификатор: няма; ниво: 1, съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 68134.208.22.1.11, 68134.208.22.1.24, под обекта: 68134.208.22.1.9, над обекта: 68134.208.22.1.16. Продажбата на недвижимия имот ще продължи един месец, като започне на 12.01.2018г. до 12.02.2018г. – края на работния ден. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочения недвижим имот е в размер на 122 240, 00 /сто двадесет и две хиляди двеста и четиридесет/ лева, представляващи 80 на сто от стойността на имота. Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1/ възбрана по горепосоченото изпълнително дело, вписана в Служба по вписванията - София с № от вх. рег. 74771/09.11.2017 , том 20, акт № 40; 2/ искова молба, вписана в служба по вписванията София с № от дв. вх. рег. 65107 от 06/11/2015 , том 13, акт № 242/2015г. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан след предварително обаждане на тел. 0878 50 63 08 – Бинка Йончева. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на Районен съд гр. София, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. София в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 13.02.2018 г. (вторник) в сградата на Районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 в началото на работния ден - 09,00 ч. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492, ал. 3 от ГПК, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворение на взискателите, а когато наддавачът е взискател, вземането му се намалява с размера на един задатък.Още Многостаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ- 122240.00лв.
Многостаен апартамент СОФИЯ- 139619.20лв.
Многостаен апартамент СОФИЯ- 286065.00лв.
Многостаен апартамент СОФИЯ- 161600.00лв.
Многостаен апартамент СОФИЯ- 246000.00лв.
0.091023921966553