Магазин в ЕТРОПОЛЕ за 45500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЕТРОПОЛЕ > Магазин

Магазин в ЕТРОПОЛЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 45500.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 39 кв.м.
  Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
  Обявяване: 2018-11-23
  Адрес: гр. Етрополе, ул. "Христо Ботев" №26
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за ЕТРОПОЛЕ
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със застроена площ 39,20 (тридесет и девет цяло и двадесет стотни) квадратни метра, „складово помещение" със застроена площ 7,20 (седем цяло и двадесет стотни) квадратни метра и „кът за кафе” сьс застроена площ 16,47 (шестнадесет цяло и четиридесет и седем стотни) квадратни метра, който магазин е построен в УРЕГ УЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  I -1370 (първи за имот с номер хиляда  триста и седемдесет) от квартал  103 ( сто и три) по плана на град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, с административен адрес : улица  „Христо Ботев” №26 (двадесет и шест), с площ на имота - 470 (четиристотин и седемдесет) квадратни метра, при граници и съседи по актуална скица: от две страни – улици, УПИ II-1371 от квартал 103 и УПИ  XV-1685 oт квартал 103, a по доказателствен акт: от две страни улици., Вуто Василев и Бояна и Лиляна Стоянови. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 45 500 лв. /четиридесет и пет хиляди и петстотин лева/. Съгласно чл.487, ал.1 ГПК, към момента на възбраната по делото върху имота са установени: договорна ипотека в полза на взискателя, вписана на дата 30.08.2011г. с номер от вх.регистър 399, с номер от дв.вх.регистър 388 от 30.08.2011г., акт том 1, акт номер 18/2011г.; възбраната по делото в полза на взискателя, вписана на дата 27.08.2013г., номер от вх.регистър 479, акт том I, акт номер 17/2013г.