Магазин в ВАРНА за 72799.20 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Магазин

Магазин в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 72799.20 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 48 кв.м.
  Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
  Обявяване: 2018-12-06
  Адрес: ЖК БРИЗ, УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ, 47
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 25925 / 10.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  05.11.2018 г. до 05.12.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 05.12.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СЕДЕМ - С ООД, в полза на ТОКУДА БАНК АД по изп.дело № 20177110400407 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: МАГАЗИН с идентификатор 10135.2563.333.1.14 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка три три три точка едно точка едно четири/ с площ от 48.17 /четиридесет и осем цяло и седемнадесет стотни/ квадратни метра, находящ се на партера на сграда с идентификатор 10135.2563.333.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка три три три точка едно/, при граници на обекта по кадастрална скица: на същия етаж: 10135.2563.333.1.15, под обекта: няма, над обекта: 10135.2563.333.1.2, ведно с 3.0446 % /три цяло четиристотин четиридесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворно място цялото с площ 722 /седемстотин двадесет и два/ квадратни метра по нотариален акт, а съгласно скица с площ от 835 /осемстотин тридесет и пет/ квадратни метра, с идентификатор 10135.2563.333 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка три три три/, находящо се в град Варна, община Варна, Варненска област, ЖК Бриз, местност "Свети Никола", ул. „Василаки Пападопулу“ № 47 /четиридесет и седем/, както и 91,06 /деветдесет и едно цяло и шест стотни/ кв.м. идеални части от дворното място, равняващи се на 12,6124 % /дванадесет цяло шест хиляди сто двадесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от мястото, при граници за цялото дворно място: 10135.2563.1804, 10135.2563.1833, 10135.2563.1814, 10135.2563.249. Имотът е ипотекиран в полза на ТОКУДА БАНК АД за сумата в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  72 799.20 лв. (седемдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  05.11.2018 г. до 05.12.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  05.11.2018 г. до 05.12.2018 г.,  след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20177110400407. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  05.11.2018 г. до 05.12.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 06.12.2018 г. от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.