Магазин в ПЛОВДИВ за 612000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Магазин

Магазин в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 612000.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 1180 кв.м.
  Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
  Обявяване: 2018-11-20
  Адрес: бул."Шести септември"254,ет.1
  ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
  Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
  Email: office@kpavlov.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Константин Михайлов Павлов

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.84.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и пет, точка осемдесет и четири, точка едно, точка едно/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, обл.Пловдив, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД-14-16-1369/30.10.2009г на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „Шести септември“ № 25 4, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.525.84, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2/две/, от които, ниво 1 с площ по документ от 367.45 кв.м / триста шейсет и седем цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта: - няма, над обекта – няма, а ниво 2 с площ по документ 377.79 кв.м / триста седемдесет и седем цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма и над обекта - 56784.525.84.1.3 и 56784.525.84.1.2, ВЕДНО с 400/1208 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.525.84 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и пет, точка осемдесет и четири /, по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, обл.Пловдив, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „ Шести септември“ № 254, с площ по скица от 1180 кв.м /хиляда сто и осемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване / до 10 метра/, стар идентификатор – 84 кв.18 – нов, част от парцел II – 84 при съседи с идентификатори 6784.525.231, 6784.525.9525, 6784.525.180, 6784.525.83, 6784.525.193, ведно с всички подобрения и приращения в него, както и всички последващи подобрения в него, независимо от последващи промени в предназначението или преустройства