Магазин в СОФИЯ за 70960.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Магазин

Магазин в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 70960.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 30 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: Манастирски ливади, бл. 15Г
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ

Магазин № 1 /едно/, находящ се в гр.София, в жилищна сграда блок №4 /четири/, секция А, /Манастирски Ливади – Изток, район Триадица, бл. 15Г, вх.А, ет. 1/, на партерен етаж, със застроена площ от 29.96 /двадесет и девет цяло деветдесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от: търговска зала, преддверие и санитарен възел, при граници: улица, офис 4 /четири/, вход за секция "А" и проход, заедно с 0.88% /нула цяло осемдесет и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ съставляващ парцел I-526 /първи, за имот с планоснимачен номер петстотин двадесет и шест/, от квартал 118 /сто и осемнадесети/ по плана на град София, местност "Манастирски ливади-изток", целият с площ от 3514 /три хиляди петстотин и четиринадесет/ квадратни метра, при съседи по скица: от четири страни улици.