Магазин в Радинград за 39000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Радинград > Магазин

Магазин в Радинград

Допълнителна информация

  Начална цена: 39000.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 78 кв.м.
  Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
  Обявяване: 2018-09-14
  Адрес: ул. Бузлуджа № 35
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Радинград
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ със застроена площ от 78 /седемдесет и осем/ кв.м, включващ смесен магазин, кафене и млекосъбирателен пункт, при граници: дясно – вход за кметството, горе – канцеларии на кметството и ляво – вход на читалище. Обектът заема целия първи етаж на двуетажна масивна сграда със застроена площ от 321 /триста двадесет и един/ кв.м., построена върху имот – общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2140 /две хиляди сто четиридесет/ кв.м. , находящ се в село Радинград, община Разград, област Разград, ул. Бузлуджа № 35 /тридесет и пет/, представляващ имот № 177 /сто седемдесет и седем/ от квартал 7 /седем/ по кадастралния план на село Радинград, одобрен със Заповед № 1063/2015г. на кмета на Община Разград, за който имот е отреден парцел Х /десет римско/, с предназначение – За обществен дом, читалище, кооперация и КОО, при граници на имота: от две страни – улици, имот № 39 /ІХ-39/, имот № 41 /Х-41/, имот № 42 /ХІІ-42/ и имот № 175 /ХІІІ-175/.,