Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 21600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 45 кв.м.

 • Срок:
 • 21.01.2018 до 21.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-22

 • Адрес:
 • бул. „Пещерско шосе”, бл. Д, ет. 1, обект Магазин 3

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

И.Д.20138250400718-2013 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.2.42 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, две, точка, четири, две) по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, бл. Д (буква „Д”), ет. 1 (едно), обект Магазин 3 (три); с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 44,90 кв. м. (четиридесет и четири цяло и деветдесет стотни квадратни метра); с прилежащи части: ВЕДНО с 1,360 % (едно цяло триста и шестдесет хиляди процента) идеални части от общите части, а по акт за собственост: МАГАЗИН № 3 (три), находящ се на първи етаж, кота + 0,00 (нула) метра, с площ от 44,90 кв. м. (четиридесет и четири цяло и деветдесет стотни квадратни метра), състоящ се от магазинна част, склад, тоалетна, ВЕДНО с 1,360 % (едно цяло триста и шестдесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 8,13 кв. м. (осем цяло и тринадесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.2.41, над обекта: 56784.510.801.2.4, 56784.510.801.2.5, а по акт за собственост: при граници: магазин № 2 (две), входен проход и коридор към стълбищнат клетка, отдолу – изби №№ 12, 13, 14, 15, 16 и 17, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед КД-14-16-1351/27.10.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; с адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, бл. „Д” (буква „Д”); със застроена площ: 648 кв. м. (шестстотин четиридесет и осем квадратни метра); с брой етажи: 6 (шест); с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която СГРАДА е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.510.801 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, осем, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/0306.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед КД-14-16-2541/29.12.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”; с площ: 22589 кв. м. (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); с номер предходен план: 385, 387 (триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем), квартал: 3 (три), парцел: I-385, 387 (едно римско – триста осемдесет и пет арабско, триста осемдесет и седем арабско), а по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛНЕ ИМОТ (УПИ) I-385,387 (първи римско, триста осемдесет и пети, триста осемдесет и седми) – отреден за жилищно строителство, целият с площ от 20 653 кв. м. (двадесет хиляди шестстотин петдесет и три квадратни метра), в кв. 3 (трети) по плана на кв. „Христо Смирненски” – III етап – гр. Пловдив, одобрен със Заповеди №№ РД-02-142278/29.12.2000 г. на МРРБ, ОА-806/05.05.2005 г. и ОА-1375/16.06.2006 г. (регулация) на Кмета на Община Пловдив, при граници на поземления имот: 56784.512.803, 56784.510.479, 56784.510.9548, 56784.510.9547, 56784.510.9546, 56784.510.9545, 56784.510.376, 56784.510.388, 56784.510.406, 56784.510.806, 56784.510.407, 56784.510.408, а по акт за собственост: при граници: ПИ IV-408 (четири, четиристотин и осми), ПИ III-407 (трети, четиристотин и седми), ПИ II-386 (втори, триста осемдесет и шести), ПИ I-406 (първи, четиристотин и шести), III-389 (трети, триста осемдесет и девети), IV-389 (четвърти, триста осемдесет и девети), V-389 (пети, триста осемдесет и девети), VI-389 (шести, триста осемдесет и девети), ПИ 376 (триста седемдесет и шести), ПИ 377 (триста седемдесет и седми) и ПИ 479 (четиристотин седемдесет и девети). Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 21 600,00 лв. (двадесет и една хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК.Още Магазин за продажба в ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ- 58590.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 68670.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 21600.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 27040.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 67200.00лв.
0.012661933898926