Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ВАРНА Фабрика в ВАРНА Търговски имот в ВАРНА Тристаен апартамент в ВАРНА Стая в ВАРНА Склад в ВАРНА Производствен имот в ВАРНА Парцел в ВАРНА Паркомясто в ВАРНА Офис в ВАРНА Многостаен апартамент в ВАРНА Мезонет в ВАРНА Магазин в ВАРНА Къща в ВАРНА Земеделски имот в ВАРНА Земеделска земя в ВАРНА Заведение в ВАРНА Жилищна сграда в ВАРНА Етаж от къща в ВАРНА Едностаен апартамент в ВАРНА Други в ВАРНА Двустаен апартамент в ВАРНА Гараж в ВАРНА Газстанция в ВАРНА Вила в ВАРНА Бензиностанция в ВАРНА Ателие, Таван в ВАРНА Автомивка в ВАРНА

Магазин ВАРНА

 • Начална цена
 • 51772.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Варна

 • Квадратура
 • 28 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • УЛ. БЕЛИ ЛИЛИИ, 20

 • ЧСИ:
 • Даниела Здравкова Петрова - Янкова

 • Телефон:
 • 052 645900

 • Email:
 • petrova_daniela@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20157110400510 Изходящ №: 36390 / 21.12.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  12.01.2018 г. до 12.02.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.02.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕТ ЗДРАВЕ - ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА, в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД по изп.дело № 20157110400510 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот,находящ се в град Варна,община Варна,област Варна,улица Бели лилии №20 / двадесет /,а именно:МАГАЗИН №5 / пет / с идентификатор №10135.2553.233.3.45 / десет хиляди сто тридесет и пет две хиляди петстотин петдесет и три двеста тридесет и три три четиридесет и пет /,със застроена площ 28.10 / двадесет и осем цяло и десет стотни/ квадратни метра,състоящ се от търговска зала,офис,баня-тоалет,представляващ самостоятелен обект,на първия етаж,в сграда №3 / три / ,построена върху поземлен имот с идентификатор №10135.2553.233 / десет хиляди сто тридесет и пет две хиляди петстотин петдесет и три двеста тридесет и три/,при граници съгласно схема:на същия етаж - имот с идентификатор №10135.2553.233.3.44 и имот с идентификатор №10135.2553.233.3.48,под обекта - няма,над обекта - имот с идентификатор №10135.2553.233.3.1,ведно с 1.1519 % / едно цяло хиляда петстотин и деватнадесет десетохилядни процента / равняващи се на 4.25 / четири цяло и двадесет и пет стотни / квадратни метра идеални части от общите части на сградата,както и 1 / един / квадратен метър идеална част от дворното място,цялото с площ 427 / четиристотин двадесет и седем / квадратни метра,съставляващо поземлен имот с идентификатор №10135.2553.233 / десет хиляди сто тридесет и пет две хиляди петстотин петдесет и три двеста тридесет и три / по кадстаралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД - 18 - 92 от 14.10.2008 год.на Изпълнителен Директор на АГКК,идентичен с урегулиран поземлен имот ХІІ -273 / дванадесет - двеста седемдесет и три/в квартал 38 / тридесет и осем /,по предходен план на 25 /двадесет и пети / микрорайон на града,с предназначение - урбанизирана територия,при граници:поземлен имот с идентификатор №10135.2553.314,поземлен имот с идентификатор №10135.2553.234,поземлен имот с идентификатор №10135.2553.231,поземлен имот с идентификатор №10135.2553.230 и поземлен имот с идентификатор №10135.2553.209 . Имотът е ипотекиран в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД за сумата в размер на 262 000 /двеста шестдесет и две хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  51 772.50 лв. (петдесет и едно хиляди седемстотин седемдесет и двe лева и петдесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  12.01.2018 г. до 12.02.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  12.01.2018 г. до 12.02.2018 г.,  след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20157110400510. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  12.01.2018 г. до 12.02.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 13.02.2018 г. от 09.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Още Магазин за продажба в ВАРНА

Магазин ВАРНА- 32536.00лв.
Магазин ВАРНА- 34259.20лв.
Магазин ВАРНА- 51772.50лв.
Магазин ВАРНА- 34965.00лв.
Магазин ВАРНА- 44356.95лв.
0.28447794914246