Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

 • Начална цена
 • 151200.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 151 кв.м.

 • Срок:
 • 22.12.2017 до 22.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-23

 • Адрес:
 • ул. Калиманци № 19

 • ЧСИ:
 • Ренета Милчева

 • Телефон:
 • 02 – 9898255; 0884719782

 • Email:
 • r.milcheva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 22.12.2017 г. до 22.01.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на Евтим Крумов Аризанов и Маргарита Георгиева Аризанова, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.702.1011.1.31 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, едно, нула, едно, едно, точка, едно, точка, три, едно), съгласно Схема № 15-571759/15.11.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Слатина“, ул. „Калиманци“ № 19, ет. - 2, обект 1; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.702.1011.1.49, 68134.702.1011.1.32, под обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.702.1011.1.52, 68134.702.1011.1.51, 68134.702.1011.1.50, 68134.702.1011.1.40, 68134.702.1011.1.39, 68134.702.1011.1.42, 68134.702.1011.1.41, над обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.702.1011.1.29, 68134.702.1011.1.30, 68134.702.1011.1.1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.702.1011, съгласно Скица на поземлен имот № 15-571750/15.11.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. София, район „Слатина“, ул. „Калиманци“ № 19; с площ на поземления имот: 611 кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1011, квартал 26а, парцел ХХVІІ; при съседи поземлени имоти с идентификатори: 68134.702.1057, 68134.702.1770, 68134.702.1113, 68134.702.1682, 68134.702.1681, а по нотариален акт представлява МАГАЗИН №1 (едно), находящ се в гр. София, Столична община, район "Слатина", ул. "Калиманци" №19 (деветнадесет), ет.1 (едно), на кота - 6.50 (минус шест цяло и петдесет стотни) м, със застроена площ от 150,91 (сто и петдесет цяло деветдесет и една стотни) кв.м, състоящ се от две помещения и санитарен възел, при съседи: улица, двор, гараж №19 (деветнадесет), подземна улица и магазин №2 (две), заедно с 5.08% (пет цяло и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ XXVII-1011 от квартал 26А по плана на гр. София, местността "Гео Милев Подуяне Редута", при граници на имота: ул. "Калиманци", УПИ XXVI-1057 (двадесет и шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем), парцел IV (четвърти) - за ОЖС и КОО, улица и пешеходна алея Забележка: Към момента на описа магазинът е с променено предназначение на „Релакс център с дейности: козметика, маникюр – педикюр, солариум, сауна, турска баня, I/R лъчение“. Движимите вещи, находящи се в магазина, не са обект на публична продан. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 151200.00 лв. (сто петдесет и едно хиляди и двеста лева). Същата представлява 90% от началната цена по предходната публична продан. Тежести за имота: 1.Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт №149, том 030, дв.вх.рег.№41029/29.06.2006 г. за сумата от 273 000 лв., подновена с Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписан в СВ-гр.София, акт №259, том 28, дв.вх.рег.№3082/30.05.2016 г. (договор за ипотечен кредит от 26.06.2006 г. по Изпълнителен лист от 31.10.2012г., на чието основание е образувано настоящото изпълнително дело); 2.Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт № 203, том 7, дв.вх.рег.№15060/03.04.2014 г. за сумата от 372 016,86 лв.; 3.Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, по изпълнително дело № 20128380409972 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр. София, акт № 63, том 16, дв.вх.рег.№ 33734/17.07.2013 г. за сумата от 97 925.67 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки вторник, четвъртък и петък от 8.00 до 10.00 часа. За пазач на имота е назначен Маргарита Аризанова, тел.: 0878 161 064. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20147900400544 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 23.01.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.Още Магазин за продажба в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ- 25328.00лв.
Магазин СОФИЯ- 52000.00лв.
Магазин СОФИЯ- 184275.00лв.
Магазин СОФИЯ- 69680.00лв.
Магазин СОФИЯ- 104625.00лв.
0.011566877365112