Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

 • Начална цена
 • 105600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 90 кв.м.

 • Срок:
 • 15.12.2017 до 15.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-16

 • Адрес:
 • бл. 2

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

Ирина Парапунова, Помощник – Частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 31.10.2017 г., собственост на „Дикона“ ООД, а именно: МАГАЗИН № 1, с идентификатор 68134.1500.2430.5.110, съгласно Схема № 15-499639/11.10.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлени имоти с идентификатори: 68134.1500.2344, 68134.1500.2430, 68134.1500.2538, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, със стар идентификатор 68134.1500.2430.1.110, находящ се в гр. София, Столична община – район „Искър“, ж. к. „Дружба 1“, в подблоковото пространство на жилищната сграда – блок № 2, който магазин е със застроена площ от 89.61 кв. м., при съседи: от изток – двор, супермаркет, от запад – магазин № 2, от север – магазин № 6 и от юг – улица и при съседи, съгласно Схема № 15-499639/11.410.2017 г. на същия етаж: 68134.1500.2430.5.111, под обекта: няма, над обекта: 68134.1500.2430.5.2 , заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо съгласно доказателствения акт за собственост урегулиран поземлен имот /парцел/ VI от квартал 18 по плана на гр. София. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 72, том 20, дело № 14422/2008 г. и възбрана акт № 212, том 17, вх. № 62555 от 26.09.2017 г. в полза на взискателя – „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 185575.57 лв. - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 28.03.2008 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 105 600.00 лв. /сто и пет хиляди и шестстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 16.01.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 15.12.2017 г. и завършва на 15.01.2017 г. - 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 16.30 часа до 18.30 часа. За пазач на имота е определен Борислав Яниславов Пенев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440403568. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 16.01.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.Още Магазин за продажба в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ- 32000.00лв.
Магазин СОФИЯ- 25328.00лв.
Магазин СОФИЯ- 52000.00лв.
Магазин СОФИЯ- 184275.00лв.
Магазин СОФИЯ- 69680.00лв.
0.85012578964233