Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

 • Начална цена
 • 28032.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 14 кв.м.

 • Срок:
 • 15.12.2017 до 15.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-16

 • Адрес:
 • бул. "Джавахарлал Неру", Търговско- административен комплекс "Силвър център"

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

Ирина Парапунова, Помощник - частен съдебен изпълнител при Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 10.11.2016 г., собственост на „Мургаш 2005“ ООД, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 63 в базар, находящ се в гр. София, жк „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско- административен комплекс „Силвър център“, на кота + 4.34 м., представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 68134.4360.101.1.163, на 1 /първи/ етаж, записан в представената схема № 3361/29.04.2010 г. На СГКК- гр. София като обект ТОБ 63, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4360.101, със застроена площ от 13.57 кв. м., при съседи на обекта по представен първичен доказателствен акт: изток- коридор, запад- улица, север- ТОБ 64, юг- ТОБ 62 и при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно представената схема: на същия етаж: 68134.4360.101.1.62; под обекта- няма; над обекта- няма, със застроена площ от 13.57 м., заедно с 0.16 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 6 905.00 кв. м., съставляващо УПИ № I- 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, в квартал 12 по плана на гр. София, , местност „Люлин- Център“, при граници на имота по нотариален акт: изток- улица и УПИ VIII- 746, запад- улица „Фортов път“, север- улица, юг- бул. „Джавахарлал Неру“. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 28 032 лв. /двадесет и осем хиляди и тридесет и два лева/, с включен ДДС, който ДДС възлиза на 4 672 лв. /четири хиляди шестстотин седемдесет и два лева/. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 83, том 17, дв. вх. рег. № 30039/09.07.2010г., Възбрана № 108, том 19, дв. вх. рег. № 67625/04.11.2016 г. и възбрана акт № 148, том 17, вх. № 62178 от 11.10.2016г. в полза на взискателя -„Уникредит булбанк” АД за сумата от 300 000 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 06.07.2010 г, Договорна ипотека № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9234/17.03.2011 г. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на г. в началото на работния ден, като започва на 15.12.2017 г. и завършва на 15.01.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимите имоти могат да бъде преглеждани след предварителна уговорка на тел: 0888/ 889 988. За пазач на имота е определен Димитър Найденов Бояджиев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440403134. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 16.01.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.Още Магазин за продажба в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ- 32000.00лв.
Магазин СОФИЯ- 25328.00лв.
Магазин СОФИЯ- 52000.00лв.
Магазин СОФИЯ- 184275.00лв.
Магазин СОФИЯ- 69680.00лв.
0.011013031005859