Къща в Кокаляне за 250400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Кокаляне > Къща

Къща в Кокаляне

Допълнителна информация

  Начална цена: 250400.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 315 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: в.з.Китката
  ЧСИ: Мария Красинова Цачева
  Телефон: 02 - 9836136
  Email: mariatsacheva@mail.bg

Всички имоти за Кокаляне
Всички имоти на ЧСИ Мария Красинова Цачева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37914.6846.385 (тридесет и седем хиляди деветстотин и четиринадесет, точка, шест хиляди осемстотин четиридесет и шест, точка, триста осемдесет и пет), по Кадастралната Карта и Кадастрални Регистри, одобрени със Заповед № РД-18-76/21.12.2010г на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: с. Кокаляне, р-н Панчарево, в.з. „Китката”, с площ от 1943 (хиляда деветстотин четиридесет и три) кв.м, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с ниско застрояване (до 10 м), при съседи: ПИ 37914.6846.574; ПИ 37914.6846.544, ПИ 37914.6846.425; ПИ 37914.6846.170 и ПИ 37914.6846.384, номер по предходен план: 385 (триста осемдесет и пет). ЗАЕДНО със: сграда находяща се в имота с идентификатор по КККР 37914.6846.385.2 (тридесет и седем хиляди деветстотин и четиринадесет, точка, шест хиляди осемстотин четиридесет и шест, точка, триста осемдесет и пет, точка, две), адрес: с. Кокаляне, р-н Панчарево, п.к.1791, в.з. Китката, със застроена площ от 247 (двеста четиридесет и седем) кв.м, на два етажа, с предназначение: Вилна сграда – еднофомилна и заедно със сграда находяща се в имота с идентификатор по КККР 37914.6846.385.1 (тридесет и седем хиляди деветстотин и четиринадесет, точка, шест хиляди осемстотин четиридесет и шест, точка, триста осемдесет и пет, точка, едно), адрес: с. Кокаляне, р-н Панчарево, п.к.1791, в.з. Китката, със застроена площ от 16 (шестнадесет) кв.м, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, който поземлен имот с построените в него сгради, съгласно документ за собственост вх.№37115/02.09.2004г, представляват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №385 (триста осемдесет и пет), нанесен в кадастрален лист № Г-14-6-Б (Г-четиринадесет-шест-Б) по плана на гр. София, с. Кокаляне, в.з. „Китката”, с площ от 1945 (хиляда деветстотин четиридесет и пет) кв.м, при съседи по скица: път, поземлен имот №384 (триста осемдесет и четири), поземлен имот №170 (сто и седемдесет), поземлен имот №171 (сто седемдесет и едно), поземлен имот №172 (сто седемдесет и две), заедно с построената в описания поземлен имот ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА, въведена в експлоатация, съгласно Удостоверение №350/2006г на гл.архитект на СО р-н „Панчарево, със застроена площ от 234 (двеста тридесет и четири) кв.м и с разгъната застроена площ от 315 (триста и петнадесет) кв.м., състояща се от: първи етаж, със застроена площ от 234 (двеста тридесет и четири) кв.м, състоящ се от дневна с кухня и трапезария, кабинет, баня с тоалетна и втори етаж, със застроена площ от 81 (осемдесет и един) кв.м, състоящ се от три спални, баня и тоалетна, заедно с БАСЕЙН СЪС СКЛАДОВО ПОМОЩЕНИЕ КЪМ НЕГО, със застроена площ от 120 (сто и двадесет) кв.м и НАВЕС, описани по нотариален акт за учредяване на Договорна ипотека с вх.№51331/23.11.2011г като прилежащ СТОПАНСКИ ОБЕКТ, с площ от 80 (осемдесет) кв.м, състоящ се от склад (при съседи: вилната сграда, навес и басейн), навес (при съседи склад, дворно място и басейн) и басейн (при съседи:вилната сграда, склад, навес и дворно място), заедно с ПОМОЩНА ДВУЕТАЖНА ПОСТРОЙКА, със застроена площ от 20 (двадесет) кв.м и заедно с всички съществуващи и бъдещи постройки и подобрения в поземлен имот с идентификатор 37914.6846.385 (тридесет и седем хиляди деветстотин и четиринадесет, точка, шест хиляди осемстотин четиридесет и шест, точка, триста осемдесет и пет).