Къща в Марикостиново за 91404.54 лв.

Имоти > Имоти от чси Марикостиново > Къща

Къща в Марикостиново

Допълнителна информация

  Начална цена: 91404.54 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 16.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с.Марикостиново, общ.Петрич
  ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
  Телефон: 0745 61591
  Email: shukri_dervish@mail.bg

Всички имоти за Марикостиново
Всички имоти на ЧСИ Шукри Шукри Дервиш

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VIII-218 (осми, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер двеста и осемнадесети), в квартал 19 (деветнадесети), по плана на село Марикостиново, община Петрич, одобрен със Заповед № 1107/02.06.1959г. с площ за имота от 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), КАКТО и изградената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ на сградата от 106.90 кв.м. (сто и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра) и разгъната застроена площ от 188.50 кв.м. (сто осемдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра), съгласно одобрен на 18.11.2008г. архитектурен проект, при граници (съседи) на имота: от запад – улица, от юг – улица, от изток УПИ VII – 222, от север – УПИ IX – 219, както и ведно с всички други настоящи и бъдещи трайни подобрения и приращения в имота.