Къща в ДЕВНЯ за 44640.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДЕВНЯ > Къща

Къща в ДЕВНЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 44640.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 120 кв.м.
  Срок: 18.11.2018 до 18.12.2018
  Обявяване: 2018-12-19
  Адрес: УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 4
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ДЕВНЯ
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20107110401690 Изходящ №: 27009 / 24.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  18.11.2018 г. до 18.12.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 18.12.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СЕВДАЛИНА МАРИНОВ А НИКОЛОВА и ИВАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20107110401690 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № І - 275/едно римско тире двеста седемдесет и пет арабско/, с площ от 560.00 /петстотин и шестдесет/ кв.м., попадащ в квартал 36 -ти /тридесет и шести/ по плана на квартал "Девня", находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, ул. "Димчо Дебелянов" № 4 /четири/, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота, при граници - от двете страни улици, УПИ с № ІІ - 273 и УПИ с № ХХІV - 275; 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХХІІ - 275 /двадесет и две римско тире двеста седемдесет и пет арабско/ с площ от 555.00 /петстотин петдесет и пет/ квадратни метра, попадащи в квартал 36 Іти /тридесет и шести/ по плана на квартал "Девня", находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, улица "Димчо Дебелянов" № 4 /четири/, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота, при граници - от двете страни улици, УПИ с № ХХІІІ - 275 и УПИ с № ХХІ - 274 /двадесет и едно римско тире двеста седемдесет и четири арабско/; 3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХХІІІ - 275 /двадесет и три римско тире двеста седемдесет и пет арабско/ с площ 595.00 /петстотин деветдесет и пет/ квадратни метра, попадащ в квартал 36 - ти/тридесет и шести/ по плана на квартал "Девня", находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, ул. "Димчо Дебелянов" № 4 /четири/, ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 70 /седемдесет/ квадратни метра и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ с площ 120.00 /сто и двадесет/ квадратни метра, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота, при граници - улица, УПИ с № ХХІV - 275 и УПИ с № ХХІ - 274; 4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХХІV - 275 /двадесет и четири римско тире двеста седемдесет и пет арабско/ с площ 540.00 /петстотин и четиридесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 36 - ти/тридесет и шести/ по плана на квартал :Девня", находящ се в гр. Девня, община Девня, област Варна, улица "Димчо Дебелянов" № 4 /четири/, както и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота, при граници - улица, УПИ с № І - 275, УПИ с № ІІ - 273 и УПИ с № ХХІІІ - 273. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 94 600,00 /деветдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  44 640.00 лв. (четиридесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  18.11.2018 г. до 18.12.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  18.11.2018 г. до 18.12.2018 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Девня, ул. Димчо Дебелянов, № 4. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20107110401690. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  18.11.2018 г. до 18.12.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 19.12.2018 г. от 14.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.