Къща в ВАРНА за 605600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Къща

Къща в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 605600.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 668 кв.м.
  Срок: 28.10.2018 до 28.11.2018
  Обявяване: 2018-11-29
  Адрес: ТРАКАТА, УЛ. 6-ТА, № 41
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110400374 Изходящ №: 25518 / 05.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  28.10.2018 г. до 28.11.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 28.11.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ФИМАН ЕАД, в полз а на ОБЩИНСКА БАНКА АД по изп.дело № 20167110400374 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в град Варна, община Варна, област Варна, р-н "Приморски", вилна зона "Траката", ул. "6-та" № 41 /четиридесет и едно/, а именно: СГРАДА с идентификатор 10135.2564.259.3 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка две пет девет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед РД-18-92 от 14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, разполежена в ПИ с идентификатор №10135.2564.259 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка две пет девет/, със застроена площ по кадастрална скица - 181.00 /сто осемдесет и един/ кв.м. на 3 /три/ етажа, с предназначение: "Жилищна сграда - еднофамилна" , а съгласно акт за собственост представляваща ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА №1 /едно/, в югозападната част на терена, включваща: а/ сутерен със застроена площ 184.6 /сто осемдесет и четири цяло и шест десети/ кв.м., състоящ се от винарна, фитнес зала, сауна, техническо, домакинско помещение, тоалетна и склад, б/ първи етаж със застроена площ 194.44 /сто деветдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, перално помещение, дневен тракт и кухня, в/ втори етаж с площ 186.35 /сто осемдесет и шест цяло и тридесет и пет стотни / кв.м., състоящ се от две спални, дрешник, две тоалетни и две бани - тоалетна, и три тераси: в/ трети етаж със застроена площ 103.19 /сто и три цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от три спални, коридор и три бани - тоалетна. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЩИНСКА БАНКА АД за сумата в размер на 450 000 /четиристотин и петдесет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  605 600.00 лв. (шестстотин и пет хиляди и шестстотин) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  28.10.2018 г. до 28.11.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  28.10.2018 г. до 28.11.2018 г.,  след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Общинска Банка АД, IBAN BG78 SOMB 9130 1037 6775 02, BIC код SOMBBGSF, по изп.дело 20167110400374. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  28.10.2018 г. до 28.11.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 29.11.2018 г. от 11.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.