Къща в СМОЛЯН за 92095.92 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Къща

Къща в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 92095.92 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 102 кв.м.
  Срок: 10.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: УЛ. ИВАН КАРАСТОЙКОВ № 13
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.922.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004г. На Изпълнителния директор на АГКК, с площ 156 кв.м /сто петдесет и шест квадратни метра/, и адрес гр. Смолян, ул. Иван Карастойков № 13, с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи на имота: 67653.922.234, 67653.922.664, 67653.922.23 3, 67653.922.650, ВЕДНО с построената в поземления имот ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.922.234.1, със застроена площ от 102 кв.м /сто и два квадратни метра/, състояща се от ГАРАЖ със застроена площ от 24.50 кв.м /двадесет и четири квадратни метра и петдесет стотни/, СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ със застроена площ от 66.80 кв.м /шестдесет и шест квадратни метра и осемдесет стотни/, ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 93.48 кв.м /деветдесет и три квадратни метра и четирдесет и осем стотни/, ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ 123 кв.м /сто двадесет и три квадратни метра/, ТАВАНСКИ ЕТАЖ със застроена площ от 97 кв.м /деветдесет и седем квадратни метра/ и ОТКРИТА ТЕРАСА със застроена площ от 18 кв.м /осемнадесет квадратни метра/.