Къща в СОФИЯ за 580983.60 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Къща

Къща в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 580983.60 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 207 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: гр. София, район Витоша, м-т гърдова глава, ул. дрян. На публична продан е изнесена 1/2 идеална част от имотите.
  ЧСИ: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
  Телефон: 02 - 9832003
  Email: office@kirezieva.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.09.2018г. до 25.10.2018г. – края на работния ден в сградата на Районен съд - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН – първа по ред - на следните недвижими имоти, съпружеска имуществена общност на ИВАН ЕВТИМОВ НИКОЛЧЕВ, гр. София – длъжник и ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА НИКОЛЧЕВА, гр. София, съпруга на длъжни ка, а именно: ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1935.940, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-13087-20.10.2014г. на началник на СГКК – гр. София, адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша, ул. Дрян, площ: 1440 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 68134.1935.2238, 68134.1935.2089, 68134.1935.2084, 68134.1935.1982, 68134.1935.1979, 68134.1935.2257, ведно с ½ идеална част от построената в имота сграда с идентификатор 68134.1935.940.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-13087-20.10.2014г. на началник на СГКК – гр. София, адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша, ул. Дрян, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1935.940, застроена площ: 207 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – многофамилна. Продажбата на недвижимите имоти ще продължи един месец, като започне на 25.09.2018г. до 25.10.2018г. – края на работния ден. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочените недвижими имоти е в размер на 580 983, 60 лева, представляваща 80% от средно аритметична стойност на оценките на вещите лица. Посочените недвижими имоти са съпружеска имуществена общност на ИВАН ЕВТИМОВ НИКОЛЧЕВ, гр. София – длъжник и ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА НИКОЛЧЕВА, гр. София въз основа на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 187, том 3, рег. № 9369, дело № 547т 2004г. на нотариус Росица Рашева. Тежести за имотите: Върху посочените имоти са наложени следните тежести: 1/ възбрана по горепосоченото изпълнително дело, вписана в Служба по вписванията - София с № от вх. рег. 6440/08.02.2018 , том 3, акт № 35; 2/ възбрана, наложена по ИД № 8792/2017 г. по описа на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838; 3/ ДОГОВОРНА ИПОТЕКА № 58, том 4, рег. № 8435, дело № 569/28.12.2011г., вписан в Сл. по вписвания София с вх. рег. № 9488/28.12.2011г., акт № 105, том 30, дело № 32406/2011г. в полза на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, ЕИК 121856059, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1 за сумата от 375 000, 00 евро; 4/ УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, вписано в СВ - София с дв. вх. рег. № 17532/18.04.2013г., том 42, акт № 108/2013г. в полза на АСТХИГ НУРХАН ПЕЩИМАЛДЖИЯН – ПОСТАДЖИЯН. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната след предварително обаждане в кантората на частния съдебен изпълнител за определяне дата и час за оглед. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден в сградата на Районен съд гр. София, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 10 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. София в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 26.10.2018г. /петък/ в сградата на Районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 в началото на работния ден - 09,00 ч. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492, ал. 3 от ГПК, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворение на взискателите, а когато наддавачът е взискател, вземането му се намалява с размера на един задатък.