Къща в ЛУКОВИТ за 21240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛУКОВИТ > Къща

Къща в ЛУКОВИТ

Допълнителна информация

  Начална цена: 21240.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 316 кв.м.
  Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
  Обявяване: 2018-10-25
  Адрес: гр. Луковит, ул. "Синдикатска" № 1
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛУКОВИТ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Поземлен имот с идентификатор № 44327.502.2628 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със заповед № РД – 18 – 89/29.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Луковит, п. к. 5770, ул. „Синдикатска“ № 1 (едно), с площ: 316 (триста и шестнадесет) кв. м., с трайно предназначение на т ериторията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 2628 (две хиляди шестстотин двадесет и осем), при съседи: 44327.502.2633, 44327.502.2627, 44327.502.2626, 44327.502.9552, 44327.502.2629, представляващ по актове за собственост: имот пл. н. 2628 (две хиляди шестстотин двадесет и осем) в кв. 119 (сто и деветнадесет) по плана на града, с площ от 280 (двеста и осемдесет) квадратни метра, при съседи по акт за собственост: улица, Драгица Цолова Карашка, Георги Николов и Тодор Ников, както и ведно с построените в имота сгради, а именно: сграда с идентификатор 44327.502.2628.1 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди шестстотин двадесет и осем, точка, едно), със застроена площ 52 кв. м. (петдесет и два) квадратни метра, брой етажи: 1 (един), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор 44327.502.2628.2 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди шестстотин двадесет и осем, точка, две), със застроена площ – 27 (двадесет и седем) квадратни метра, с брой етажи: 1 (един), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор 44327.502.2628.3 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди шестстотин двадесет и осем, точка,три), със застроена площ – 13 (тринадесет) квадратни метра, брой етажи: 1 (един),предназначение: Селскостопанска сграда; сграда с идентификатор 44327.502.2628.4 (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди шестстотин двадесет и осем, точка, четири), със застроена площ – 33 (тридесет и три) квадратни метра, с брой етажи: 1 (един),предназначение: Селскостопанска сграда, съставляващи по акт за собственост двуетажна жилищна сграда, лятна кухня и стопанска сграда, както и ведно с всички подобрения и приращения в гореописания поземлен имот.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №33/15

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]