Къща в ТЕТЕВЕН за 8800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЕТЕВЕН > Къща

Къща в ТЕТЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 8800.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 53 кв.м.
  Срок: 16.09.2018 до 16.10.2018
  Обявяване: 2018-10-17
  Адрес: ул."Усин Керим" № 19
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ТЕТЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот, застроен, находящ се в строителните граници на гр.Тетевен, с административен адрес ул."Усин Керим" № 19, с площ на същия по актове за собственост и по Скица с № 349/07.06.2007г. на ОбА-гр.Тетевен, от около 275 кв.м., който имот представлява, и съответсва по подобрения застроителен и устройствен план на гр.Тетевен от 1969г., на част от имот с пл.номер 654 в кв.7, включен за упълномеряването на парцел XI-654 на кв.7, целият с площ от около 685, и към който са придадени око ло 315 кв.м. от имот с пл.номер 656 в кв.7, и около 80 кв.м. от имот с пл.номер 653 в кв.7, като имотът е при граници и съседи по посочената Скица: улица, имот на Асен Дим.Димитров и Урман Дим.Асенов/ УПИ-п.Х /, и имот на Георги Кирилов Кирилов, Кунчо Райков и Ана Михайлова, Емилия Михайлова Урманова / УПИ-п.XII/; ведно и с цялата и построена в този имот /пл.№ 654/, Жилищна сграда, полумасивна, построена през 1961г., на площ от 53 кв.м., и състояща се от две стаи и коридор на жилищния етаж, и избено помещение в приземния етаж, който имот е 275/ 590 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 72343.500.654 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Тетевен, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр.Тетевен, ул."Усин Керим" № 19, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 м.), площ 590 кв.м., при съседи: 72343.500.3341; 72343.500.653; 72343.500.7083;72343.500.8149, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 72343.500.654.2