Къща в Звездица за 35496.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Звездица > Къща

Къща в Звездица

Допълнителна информация

  Начална цена: 35496.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 58 кв.м.
  Срок: 29.07.2018 до 29.08.2018
  Обявяване: 2018-08-30
  Адрес: УЛ. КАСИОПЕЯ 66
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за Звездица
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20177110400038 Изходящ №: 17635 / 04.07.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  29.07.2018 г. до 29.08.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 29.08.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА Н ИКОЛОВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20177110400038 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30497.501.856 /три нула четири девет седем точка пет нула едно точка осем пет шест/, находящ се в с. Звездица, обл. Варна, ул. "Касиопея" 66 /шестдесет и шест/, с площ от 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м., представляващ поземлен имот № 802 /осемстотин и две/ в кв. 23 /двадесет и три/ по плана на с. Звездица, при граници по документ за собственост: улица, поземлен имот № 620, поземлен имот № 800, поземлен имот № 801, а по кадастрална скица при съседи: 30497.501.855, 30497.501.804, 30497.501.857, 30497.501.620, ведно с изградените в имота: Масивна жилищна сграда с идентификатор 30497.501.856.1 /три нула четири девет седем точка пет нула едно точка осем пет шест точка едно/, със застроена площ по документ за собственост 32 /тридесет и два/ кв.м., а по кадастрална скица с площ от 58 /петдесет и осем/ кв.м., състояща се от: две стаи, килер, салон и санитарен възел и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор 30497.501.856.2 /три нула четири девет седем точка пет нула едно точка осем пет шест точка две/, със застроена площ по документ за собственост от 78 /седемдесет и осем/ кв.м., а по кадастрална скица с площ от 71 /седемдесет и един/ кв.м. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  35 496.00 лв. (тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  29.07.2018 г. до 29.08.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  29.07.2018 г. до 29.08.2018 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20177110400038. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  29.07.2018 г. до 29.08.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 30.08.2018 г. от 11.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.