Къща в Летница за 45600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Летница > Къща

Къща в Летница

Допълнителна информация

  Начална цена: 45600.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 117 кв.м.
  Срок: 31.07.2018 до 31.08.2018
  Обявяване: 2018-09-03
  Адрес: гр. Летница, ул. "Любен Каравелов" № 7
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Летница
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в урбанизирана територия на гр. Летница, община Летница, Ловешка област, с адрес по скица: гр. Летница, п.к. 5570, ул. „Любен Каравелов“ № 7 /седем/, с идентификатор 43476.315.812 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка осемстотин и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица 777/седемстотин седемдесет и седем/ кв. м ., а по документ за собственост с площ от 750 /седемстотин и петдесет/ кв. м., съответстващ на УПИ XV -839 /петнадесети за пл. номер осемстотин тридесет и девет/ в квартал 64 /шестдесет и четвърти/ по ПУП-ПРЗ на града, действащ към 2006 г., начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, ведно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 43476.315.812.1 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка осемстотин и двадесет точка едно/, със застроена площ по скица от 117 /сто и седемнадесет/ кв. м., ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор идентификатор № 43476.315.812.3 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка осемстотин и двадесет точка три/, със застроена площ по скица от 61 /шестдесет и едно/ кв. м., ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 43476.315.812.4 /четиридесет и три хиляди четиристотин седемдесет и шест точка триста и петнадесет точка осемстотин и двадесет точка четири/, със застроена площ по скица от 39 /тридесет и девет/ кв. м., представляващи търпими строежи по смисъла на пар. 16, ал. 1от ПР на ЗУТ и всички подобрения и приращение върху имота, при съседи на имота по скица: № 43473.315.2020, № 43476.315.979, № 43479.315.839, № 43476.315.2014.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1457/16.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]