Къща в ГАБРОВО за 20719.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Къща

Къща в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 20719.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 73 кв.м.
  Срок: 27.06.2018 до 27.07.2018
  Обявяване: 2018-07-30
  Адрес: кв."Шенини"
  ЧСИ: Весела Любомирова Цонева
  Телефон: 066 - 809717
  Email: vesela_tsoneva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Весела Любомирова Цонева

ПИ с идентификатор 14218.902.11 с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, местност Шенини, с площ 1461 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със заповед РД-1864/ 26.10.11г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с трайно предназначение на територията : Земеделска, с начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, с номер по предходен план: 350302, със съседи: 14218.902.12, 14218.428.12, 14218.428.11, 14218.902.10, 14218.902.3, 14218.431.88, ЗАЕДНО със сградите попадащи върху поземления имот: 1. Сграда 14218.902.11.1 със ЗП 66 кв.м., с брой етажи - 1, с предназначение : Жилищна сграда - еднофамилна, А ПО НОТАРИАЛЕН АКТ - ПИ № 035302 , по картата на землище гр. Габрово, ехатте 14218, с начин на трайно ползване - друга селищна територия, , с площ 1.461 дек, десета категория, намиращ се в местността Шенини, ЗАЕДНО с построените в него ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж, със ЗП 73 кв.м. и паянтова ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж, със ЗП 15 кв.м., при граници на имота: имот № 035301, имот № 035533, имот № 035303, имот № 000235, имот № 035251, имот № 035245