Къща в РАЗЛОГ за 9450.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РАЗЛОГ > Къща

Къща в РАЗЛОГ

Допълнителна информация

  Начална цена: 9450.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 107 кв.м.
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване: 2018-06-22
  Адрес: ул.” Занаятчийска” 37,вх.1,ет.2,ап.2
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за РАЗЛОГ
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в СГРАДА, с идентификатор 61813.754.118.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение , адрес на имота: гр. Разлог, ул.” Занаятчийска” 37,вх.1,ет.2,ап.2. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.754.118, площ на поземления имот: 463 кв. м. /четиристотин шестдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар номер 15, квартал 25, парцел 25, съседи на имота: 61813.754.260, 61813.754.117, 61813.754.283, 61813.754.114, 61813.754.119 предназначение на самостоятелният обект : жилище, апартамент, брои нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 107.00кв.м (сто и седем квадратни метра). Ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 61813.754.118.1.1; над обекта няма. Имотът се намира в източната част на гр. Разлог, в ромския квартал на града. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.