Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Хотел в Лепица Фабрика в Лепица Търговски имот в Лепица Тристаен апартамент в Лепица Стая в Лепица Склад в Лепица Производствен имот в Лепица Парцел в Лепица Паркомясто в Лепица Офис в Лепица Многостаен апартамент в Лепица Мезонет в Лепица Магазин в Лепица Къща в Лепица Земеделски имот в Лепица Земеделска земя в Лепица Заведение в Лепица Жилищна сграда в Лепица Етаж от къща в Лепица Едностаен апартамент в Лепица Други в Лепица Двустаен апартамент в Лепица Гараж в Лепица Газстанция в Лепица Вила в Лепица Бензиностанция в Лепица Ателие, Таван в Лепица Автомивка в Лепица

Къща Лепица

 • Начална цена
 • 1864.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 830 кв.м.

 • Срок:
 • 14.04.2018 до 14.05.2018

 • Обявяване:
 • 2018-05-15

 • Адрес:
 • ул.„Девета” №4

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС- Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1022 / 2009 г. с Изх. № 10624/ 13.03.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 14.04.2018г. до 17.00 часа на 14.05.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на БОГДАН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ, за задължение на ЕТ”ФЛОРА-07-АНЕТА ОГНЯНОВА”, управител Анета Огнянова, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 830 /осемстотин и тридесет/ кв.метра, находящ се в село Лепица, Община Червен бряг, обл.Плевен, с административен адрес ул.„Девета” №4, съставляващ имот IV- 261/ четвърти римско двеста шестдесет и едно арабско/, в квартал 29/ двадесет и девети / по плана на селото, при съседи на УПИ: улица, УПИ V - 260 /пето римско - двеста и шестдесет/, УПИ VII- 262 /седмо римско - двеста шестдесет и две/ и УПИ III - 265 /трети римско-двеста шестдесет и пет/, заедно с построените в същия УПИ -ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКА СГРАДА. -при първоначална цена –1864 лева /хиляда осемстотин шестдесет и четири лева/ Тежести за имота: Договорна ипотека, вписна под № 65, том І от 2008г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, гр.София; Възбрана вписана под № 60, том I/2009г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; Възбрана вписана под № 19, том I/2013г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, съгласно удостоверение за тежести на Агенция по Вписвания гр.Червен бряг. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат и в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в село Лепица, ул.„Девета” №4. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20098150401022/2009 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 15.05.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Къща за продажба в Лепица

Къща Лепица- 1864.00лв.
Къща Лепица- 1816.00лв.
Къща Лепица- 2018.00лв.
Къща Лепица- 2160.00лв.
Къща Лепица- 2700.00лв.
0.020129919052124