Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в Гулянци Фабрика в Гулянци Търговски имот в Гулянци Тристаен апартамент в Гулянци Стая в Гулянци Склад в Гулянци Производствен имот в Гулянци Парцел в Гулянци Паркомясто в Гулянци Офис в Гулянци Многостаен апартамент в Гулянци Мезонет в Гулянци Магазин в Гулянци Къща в Гулянци Земеделски имот в Гулянци Земеделска земя в Гулянци Заведение в Гулянци Жилищна сграда в Гулянци Етаж от къща в Гулянци Едностаен апартамент в Гулянци Други в Гулянци Двустаен апартамент в Гулянци Гараж в Гулянци Газстанция в Гулянци Вила в Гулянци Бензиностанция в Гулянци Ателие, Таван в Гулянци Автомивка в Гулянци

Къща Гулянци

 • Начална цена
 • 27878.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 1824 кв.м.

 • Срок:
 • 13.02.2018 до 13.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-14

 • Адрес:
 • улица „Яне Сандански“ №6

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес накантората: гр.Плевен, ул.”Ресен“ №15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 387/ 2011 г. с Изх. № 2584/ 17.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 13.02.2018г. до 17.00 часа на 13.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот собственост на ЕМИЛ СТЕФАНОВ КАЛИНОВ от гр.Гулянци, ул.„Яне Сандански“ №6, придобит съгласно Договор за дарение на недвижим имот обективиран в Нотариален акт за дарение № 152, том 12, рег № 563, дело № 61/2010г. по описа на нотариус Димитър Иванов Джонов, рег. № 232 на НК, вписан в СВ – Никопол с вх. Рег. № 563, акт № 152, том 1, дело № 61/16.02.2010г., от дарителите Стефан Прашкевов Калинов и Диана Кирилова Калинова, който договор е обявен за недействителен, съгласно Решение № 92/04.07.2016г., постановено по гр.дело № 86/2016г. по описа на Районен съд – гр. Никопол, вписано в АВ имотен рег., под том 1, акт №71/2016г., по отношение на „БАНКА ДСК“ ЕАД с ЕИК 121830616, на осн.чл. 135 от ЗЗД, за задължение на ЕТ „Стоманата - Стефан Калинов“, ЕИК 114044890, седалище и адрес на управление гр.Гулянци, ул.“Яне Сандански“ №6, представлявано от Стефан Парашкевов Калинов и Дияна Кирилова Калинова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18099.401.1047 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/26.02.2007г./26.02.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град Гулянци, на улица „Яне Сандански“ №6 /шест/, посочена в документа площ от 1 824,00 кв.м. /хиляда осемстотин двадесет четири и квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 18099.401.1044, 18099.401.1045, 18099.401.1761, 18099.401.1046 и 18099.401.2143, 18099.401.2137, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: Сграда с идентификатор 18099.401.1047.1 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда четиридесет и седем, точка, едно/ със застроена площ от 60,00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Сграда с идентификатор 18099.401.1047.2 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда четиридесет и седем, точка, две/ със застроена площ от 85,00 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Сграда с идентификатор 18099.401.1047.3 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда четиридесет и седем, точка, три/ със застроена площ от 31,00 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 18099.401.1047.4 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда четиридесет и седем, точка, четири/ със застроена площ от 21,00 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 18099.401.1047.5 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда четиридесет и седем, точка, пет/ със застроена площ от 134,00 кв.м. /сто тридесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 18099.401.1047.6 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда четиридесет и седем, точка, шест/ със застроена площ от 11,00 кв.м. /единадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; -при първоначална цена – 27 878 лева /двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и осем лева/. Данъчна оценка на имота е в размер на 4458.10 лева, съгласно удостоверение на Община Гулянци, МДТ. Тежести за имота: Дарение том 1, акт №152/2010г., дарен Емил Стефанов Калинов, дарители Дияна Калинова и Стефан Калинов; Искова молба том 5, акт №220/2010г., ищец „Прокредит Банк“ЕАД; възбрана том 1, акт №98/2010г., кредитор „Прокредит Банк“АД; Решение за обезсилване/разваляне на договор или обявяване за нишожен, том 5, акт №135/2011г., ищец „Прокредит Банк“ЕАД; възбрана том 1, акт №52/2011г., в полза на „Прокредит Банк“ЕАД; Искова молба том 3, акт №49/2016г., ищец „Банка ДСК“ЕАД; възбрана том 1, акт №31/2016г., в полза на „Банка ДСК“ЕАД; Отбелязване по вписани искови молби том 1, акт №71/2016г., ищец „Банка ДСК“ЕАД /Договор за дарение на недвижим имот обективиран в Нотариален акт за дарение № 152, том 12, рег № 563, дело № 61/2010г. по описа на нотариус Димитър Иванов Джонов, рег. № 232 на НК, вписан в СВ – Никопол с вх. Рег. № 563, акт № 152, том 1, дело № 61/16.02.2010г., от дарителите Стефан Прашкевов Калинов и Диана Кирилова Калинова, е обявен за недействителен по отношение на „Банка ДСК“ЕАД /; възбрана том 1, №84/2016г. в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, съгласно удостоверения за тежести на АВ Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в гр.Гулянци при управителя Дияна Калинова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20118150400387 /2011 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 14.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Къща за продажба в Гулянци

Къща Гулянци- 7416.00лв.
Къща Гулянци- 27878.00лв.
Къща Гулянци- 8240.00лв.
Къща Гулянци- 4020.00лв.
Къща Гулянци- 30975.00лв.
0.068803071975708