Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 190400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 175 кв.м.

 • Срок:
 • 14.02.2018 до 14.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-15

 • Адрес:
 • бул. "Марица" № 78

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ид 20168250400524 -      Поземлен имот с идентификатор 56784.518.364 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ: 175 кв. м.(сто седемдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 m), номер по предходен план: 395, квартал: 189, при съседи на поземления имот: 56784.518.363, 56784.518.365, 56784.518.367, 56784.518.1299, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имот сгради, а именно:             1.) Сграда с идентификатор 56784.518.364.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.             2.) Сграда с идентификатор 56784.518.364.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ 28 кв. м. (двадесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: хангар, депо, гараж, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в Поземлен имот с идентификатор 56784.518.364 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири/, описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт гореописаният недвижим имот съставлява ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 78 /седемдесет и осем/, съставляващо поземлен имот планоснимачен № 395 /триста деветдесет и пет/ от квартал 189 /сто осемдесет и девет/ по плана на Централна градска част на гр. Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-1381 от 16.07.1993 година, с площ на поземления имот по нотариален акт от 185.62 кв. метра /сто осемдесет и пет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/ и с площ по скица 165 кв. метра /сто шестдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от север – булевард „Марица“, от изток – поземлен имот № 398, от юг – поземлен имот № 396 и от запад – поземлен имот № 394, ВЕДНО с построената в този имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 кв. метра /седемдесет и шест квадратни метра/, както и ведно с всички подобрения и приращения в гореописания поземлен имот.             Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 190 400,00 лева (сто и деветдесет хиляди и четиристотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в протокол на ЧСИ от 15.01.2018 г., съгласно чл. 494, във връзка с чл. 485 от ГПК.Още Къща за продажба в ПЛОВДИВ

Етаж от къща ПЛОВДИВ- 33354.00лв.
Къща ПЛОВДИВ- 70800.00лв.
Къща ПЛОВДИВ- 190400.00лв.
Къща ПЛОВДИВ- 352215.00лв.
Етаж от къща ПЛОВДИВ- 104000.00лв.
0.20896291732788