Земеделски имот в Кремене за 2964.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Кремене > Земеделски имот

Земеделски имот в Кремене

Допълнителна информация

  Начална цена: 2964.80 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 3797 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: местност "Дервишица"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Кремене
Всички имоти на ЧСИ

Имот с номер 002019 (нула, нула, две, нула, едно, девет) в землището на с.Кремене, ЕКАТТЕ 39637, местност Дервишица, община Смолян, област Смолян, с площ на имота 3,797 кв.м., начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи:№ 002023-пасище, мера, № 002021 – стопански двор, № 002020 – пасище, мера, №002018 – пасище, мера, № 002319 – пасище, мера, № 002022 – пасище,мера, ВЕДНО с двуетажна сграда – обор – сеновал, със застроена площ от 405,50 (четиристотин и пет цяло и пе тдесет) кв.м., със застроена разгърната площ от 811 (осемстотин и единадесет) кв.м., със зстроен обем – 2 588 (две хиляди петстотин осемдесет и осем) куб.м. Забележка: сградата обор – сеновал /овчарник/ е саморазрушена, има само зидове.