Земеделски имот в Езеро за 42400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Езеро > Земеделски имот

Земеделски имот в Езеро

Допълнителна информация

  Начална цена: 42400.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 17465 кв.м.
  Срок: 22.09.2018 до 22.10.2018
  Обявяване: 2018-10-23
  Адрес: местност Новия кладенец
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за Езеро
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000379 /триста седемдесет и девет/, находящ се в землището на с. Езеро, Общ. Нова Загора, с ЕКАТТЕ 27111, в местността „НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ”, целият с площ от 17.465 дка /седемнадесет декара четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване: Кариера-чакъл, десета категория, вид собственост – на юридически лица, при граници и съседи: имот № 000232 – полски път на Община Нова Загора, имот № 000382 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД, имот № 000093 – кариера-чакъл на „Инмат “ ООД, имот № 000380 – кариера-чакъл на „Инмат“ ООД и имот № 000231 – полски път на Община Нова Загора, ведно с находящите се в имота: Сглобяема бетонова барака с площ от 128 кв.м. /сто двадесет и осем квадратни метра/, Сглобяема едноетажна масивна сграда с площ от 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/ и Гараж белази с площ от 416 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра/. Имотът е образуван от поземлен имот № 000280.