Земеделски имот в Карабунар за 1980.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Карабунар > Земеделски имот

Земеделски имот в Карабунар

Допълнителна информация

  Начална цена: 1980.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 9090 кв.м.
  Срок: 19.08.2018 до 19.09.2018
  Обявяване: 2018-09-20
  Адрес: местност: „ВОДНИЦИТЕ“
  ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
  Телефон: 034 460 119
  Email: ddaskalov@lg-bg.com

Всички имоти за Карабунар
Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

3.) ¼ идеална част (една четвърт идеална част) от Поземлен имот с идентификатор 36172.54.9 (три, шест, едно, седем, две, точка, пет, четири, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1034/02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност: „ВОДНИЦИТЕ“, с площ: 9 090 кв. м. (девет хиляди и деветдесет метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с нач ин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), с номер по предходен план: 054009, при съседи: 36172.54.103, 36172.54.8, 36172.54.115, 36172.54.7, 36172.54.10, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Имот № 054009 (нула, пет, четири, нула, нула, девет), в землището на с. Карабунар, ЕКАТТЕ 36172, общ. Септември, местността „ВОДНИЦИТЕ“, с площ на имота: 9,091 дка (девет декара и деветдесет и един квадратни метра“, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: № 054010 - лозе на насл. на Кула Николова Ринкова, № 054007 - лозе на насл. на Павел Митев Гостев, № 000115 - полски път на община Септември, № 054008 - пасище, мера на община Септември, № 054103 - полски път на община Септември, върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, съгласно скица № К06146/19.11.2015 г., изд. от ОСЗ - Септември. Началната цена за имота по т. 3, от която ще започне наддаването е в размер на 1 980,00 лева (хиляда деветстотин и осемдесет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494 и чл. 485 от ГПК.