Земеделски имот в Карабунар за 3600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Карабунар > Земеделски имот

Земеделски имот в Карабунар

Допълнителна информация

  Начална цена: 3600.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 4148 кв.м.
  Срок: 19.08.2018 до 19.09.2018
  Обявяване: 2018-09-20
  Адрес: местност: „ВОДНИЦИТЕ“
  ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
  Телефон: 034 460 119
  Email: ddaskalov@lg-bg.com

Всички имоти за Карабунар
Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

1.) Поземлен имот с идентификатор 36172.54.7 (три, шест, едно, седем, две, точка, пет, четири, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1034/02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност: „ВОДНИЦИТЕ“, с площ: 4 148 кв. м. (четири хиляди сто четиридесет и осем метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: л озе, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), с номер по предходен план: 054007, при съседи: 36172.54.14, 36172.54.13, 36172.54.12, 36172.54.11, 36172.54.10, 36172.54.9, 36172.54.115, 36172.54.6, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: ПАРЦЕЛ № 7 (седем) от МАСИВ № 54 (петдесет и четири) с обща площ от 4,148 дка (четири дка, сто четиридесет и осем кв. метра), находящ се в землището на с. Карабунар с ЕКАТТЕ 36172, Община Септември, област Пазарджишка, ИМОТ № 054007 (нула, петдесет и четири хиляди и седем), представляващ ЛОЗЕ, частна собственост, пета категория в местността „Водниците“, при граници и съседи: № 054006, Лозе на н-ци Йордан Величков Шуманов; № 000115, Полски път на Община Септември; № 054009, Лозе на н-ци Кръстан Танов Улев; № 054010, Лозе на н-ци Кула Николова Ринкова; № 054011, Лозе на н-ци Богдан Игнатов Нетков; № 054012, Лозе на н-ци Ангел Благов Комсийски; № 054013 н-ци Стойчо Коцев Комсийски и № 054, Лозе на н-ци Стоян Стоименов Бегов. Началната цена за имота по т. 1, от която ще започне наддаването е в размер на 3 600,00 лева (три хиляди и шестстотин лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494 и чл. 485 от ГПК.