Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ

 • Начална цена
 • 3375.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 3583 кв.м.

 • Срок:
 • 22.12.2017 до 22.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-23

 • Адрес:
 • кв. Орландовци, м. "Орландовци - Малашевци"

 • ЧСИ:
 • Ренета Милчева

 • Телефон:
 • 02 – 9898255; 0884719782

 • Email:
 • r.milcheva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 22.12.2017 г. до 22.01.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на Стефан Недков Недков, а именно: 8/144 (осем върху сто четиридесет и четири) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.508.1716 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, седем, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, кв. „Орландовци“, площ на имота: 3 583 (три хиляди петстотин осемдесет и три) кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 0 (нула), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 99116.008003, квартал: 1, при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.508.1554, 68134.508.1863, 68134.508.1434, 68134.508.5078, 68134.508.1679, 68134.508.5076, 68134.508.1432, 68134.508.1648, а по нотариален акт представлява Поземлен имот, находящ се в гр. София, Столична община, район "Сердика", съставляващ имот с планоснимачен №1716 (хиляда седемстотин и шестнадесет) от квартал 1 (едно) по плана на гр. София, местността "Орландовци - Малашевци", целият с площ от 3 584 (три хиляди петстотин осемдесет и четири) кв. м, при съседи: улица, поземлен имот с планоснимачен №1434 (хиляда четиристотин тридесет и четири), поземлен имот с планоснимачен №1433 (хиляда четиристотин тридесет и три), поземлен имот с планоснимачен №1554 (хиляда петстотин петдесет и четири), поземлен имот с планоснимачен №1648 (хиляда шестстотин четиридесет и осем), поземлен имот с планоснимачен №1432 (хиляда четиристотин тридесет и две), поземлен имот с планоснимачен №1679 (хиляда шестстотин седемдесет и девет) Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 3375.00 лв. (три хиляди триста седемдесет и пет лева). Същата представлява 90% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, акт № 137, том 21, дв.вх.рег. № 45164/20.09.2013 г. за сумата от 494 082,15 лв.; Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД по изпълнително дело № 20128580401394 по описа на ЧСИ Уляна Димоларова, вписана в СВ – гр. София, акт № 114, том ХХІ, дв.вх.рег.№ 45023/20.09.2013г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен Стефан Недков, тел.: 0888 922 620. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 43 PIRB 8050 1604 0134 21, BIC код PIRBBGSF по изпълнително дело № 20137900401552 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 23.01.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.Още Земеделски имот за продажба в СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ- 3375.00лв.
Земеделски имот СОФИЯ- 108000.00лв.
Земеделски имот СОФИЯ- 14400.00лв.
Земеделски имот СОФИЯ- 272040.00лв.
Земеделски имот СОФИЯ- 120000.00лв.
0.028159856796265