Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в Бусманци Фабрика в Бусманци Търговски имот в Бусманци Тристаен апартамент в Бусманци Стая в Бусманци Склад в Бусманци Производствен имот в Бусманци Парцел в Бусманци Паркомясто в Бусманци Офис в Бусманци Многостаен апартамент в Бусманци Мезонет в Бусманци Магазин в Бусманци Къща в Бусманци Земеделски имот в Бусманци Земеделска земя в Бусманци Заведение в Бусманци Жилищна сграда в Бусманци Етаж от къща в Бусманци Едностаен апартамент в Бусманци Други в Бусманци Двустаен апартамент в Бусманци Гараж в Бусманци Газстанция в Бусманци Вила в Бусманци Бензиностанция в Бусманци Ателие, Таван в Бусманци Автомивка в Бусманци

Земеделски имот Бусманци

 • Начална цена
 • 207900.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 4410 кв.м.

 • Срок:
 • 22.12.2017 до 22.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-23

 • Адрес:
 • м. Селище

 • ЧСИ:
 • Ренета Милчева

 • Телефон:
 • 02 – 9898255; 0884719782

 • Email:
 • r.milcheva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 22.12.2017г. до 22.01.2018г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - ДБ ЕООД C ЕИК 175061502, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване "Нива", с площ от 2 250 /две хиляди двеста и петдесет/ кв.м., пета категория, съставляващ имот №016019 /шестнадесет хиляди и деветнадесет/ в землището на с. Бусманци, Столична община, ЕКАТТЕ 07016, местността "Селище", при граници и съседи: имот № 016018 /шестнадесет хиляди и осемнадесет/ - нива на наследниците на Стоян Динов Стоилов, имот №000416 / четиристотин и шестнадесет/ - полски път на Столична община, район "Искър", имот №016020 /шестнадесет хиляди и двадесет/ - нива на наследниците на Стефан Божилов Геошев, имот №016014 /шестнадесет хиляди и четиринадесет/ - нива на наследниците на Деян, Стефан, Симеон и Николина Спасови и имот №016015 /шестнадесет хиляди и петнадесет/ - нива на наследниците на Дуда Игнатова Станкова И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №016018 /шестнадесет хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността "СЕЛИЩЕ" в землището на село Бусманци, ЕКНМ 07106, район Искър, област София-град, пета категория, с начин на трайно ползване - нива, с площ от 2 160 /две хиляди сто и шестдесет/ кв.м., при граници и съседи: имот №016017/шестнадесет хиляди и седемнадесет/ - нива на наследниците на Георги Кръстев Петров, имот №016034 /шестнадесет хиляди и тридесет и четири/ - нива на наследниците на Никола Вукадинов Петров, имот №000416 /четиристотин и шестнадесет/ - полски път на Столична община, имот № 016019 /шестнадесет хиляди и деветнадесет/ - нива на наследниците на Иванка Величкова Славева, имот №016015 /шестнадесет хиляди и петнадесет/ - нива на наследниците на Дуда Игнатова Станкова и имот №016016 /шестнадесет хиляди и шестнадесет/ - нива на наследниците на Петко Вукадинов Петров, които имоти съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-28/03.04.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК представляват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07106.1431.95 /седем хиляди сто и шест, точка, хиляда четиристотин тридесет и едно, точка, деветдесет и пет/, с адрес на поземления имот: местност 0, с площ по скица: 4410 кв.м. /четири хиляди четиристотин и десет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: 016095, при съседи по скица: имот с идентификатор № 07106.1431.416, имот с идентификатор № 07106.1431.34, имот с идентификатор № 07106.1431.17, имот с идентификатор № 07106.1431.16, имот с идентификатор № 07106.1431.15, имот с идентификатор № 07106.1431.14, имот с идентификатор № 07106.1431.20. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 207 900.00 лв. /двеста и седем хиляди и деветстотин лева/. Същата представлява 90% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на взискателя Елена Димитрова Видолова по ид № 20147790400007 по описа на ЧСИ В. Илиева, вписана в СВ – гр. София, акт 283, том 7, дв.вх.рег. № 21644/18.04.2017г. за сума в размер на 2184.99 лв. главница; 2. Възбрана в полза на взискателя Евгения Стоянова Паунова по изпълнително дело №20147790400008 по опис на ЧСИ В. Илиева, вписана в СВ – гр. София, акт 276, том 7, дв.вх.рег.№21529/18.04.2017г. За сума в размер на 1970.13 лв. главница; 3. Възбрана в полза на взискателя Стилиян Захариев Захариев по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт 58, том 9, дв. вх.рег.№29752/25.05.2016г. за сума в размер на 6 143.62 лв. 4. Възбрана в полза на взискателя ХИГ СЛИВЕН ООД по изпълнително дело №20168380401931 по опис на ЧСИ Милен Бъзински, вписан в СВ – гр. София, акт 270, том 7, вх..рег.№25550/04.05.2016г. за сума в размер на 896.22 лв.; 5. Възбрана в полза на взискателя Мария Георгиева Гондолян по изпълнително дело № 20148380404411 по опис на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ – гр. София, акт 266, том 7, вх.рег.№ 25551/04.05.2016г. за сума в размер на 17 910.51 лв.; 6. Възбрана в полза на взискателя ДЖИ ПИ ЕС България АД по изпълнително дело № 20167860400059 по описа на Миладин Миладинов, вписана в СВ – гр. София, акт № 197, том 3, дв.вх.рег.№8502/22.02.2016г. за сума в размер на 5 194.55 лв. 7. Възбрана в полза на взискателя Теоник ООД, ЕИК 115623627 по изпълнително дело № 20148380409143 по опис на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ – гр. София, акт 169, том 2, дв.вх.рег.№4496/03.02.2015г. за сума в размер на 2 196 лв.; 8. Възбрана в полза на взискателя Софинвест ЕООД, ЕИК 121359317 по изпълнително дело №20148410412086 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, вписана в СВ – гр. София, акт 276, том 22, дв.вх.рег.№ 63576/09.12.2014г. за сума в размер на 4000 лв. главница; 9. Възбрана в полза на взискателя РИС-КЪНЕВ ЕООД, ЕИК 1752522468 по изпълнително дело №20138380400172 по опис на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ – гр. София, акт 23, том 16, дв.вх.рег.№33466/16.07.2013г. за сума в размер на 35 755.44 лв.; 10. възбрана в полза на взискателя ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД (с предишно наименование ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ), ЕИК 131352367 по изпълнително дело № 20138520400531 по описа на ЧСИ Катилин Попов, вписана в СВ – гр. София, акт 147, том 5, дв.вх.рег.№ 8980/07.03.2013г. за сума в размер на 127 328 евро; 11. Възбрана в полза на взискателя Хидростроителство ООД по изпълнително дело №20117900401162 по мой опис, вписана в СВ – гр. София, акт №247, том 11, дв.вх.рег.№32791/01.08.2011г.за сума в размер на 35 852.09 лв.; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен „Строителна механизация – ДБ“ ЕООД Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20167900400673 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 23.01.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.Още Земеделски имот за продажба в Бусманци

Земеделски имот Бусманци- 207900.00лв.
Земеделски имот Бусманци- 231000.00лв.
0.025476932525635