Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СМОЛЯН Фабрика в СМОЛЯН Търговски имот в СМОЛЯН Тристаен апартамент в СМОЛЯН Стая в СМОЛЯН Склад в СМОЛЯН Производствен имот в СМОЛЯН Парцел в СМОЛЯН Паркомясто в СМОЛЯН Офис в СМОЛЯН Многостаен апартамент в СМОЛЯН Мезонет в СМОЛЯН Магазин в СМОЛЯН Къща в СМОЛЯН Земеделски имот в СМОЛЯН Земеделска земя в СМОЛЯН Заведение в СМОЛЯН Жилищна сграда в СМОЛЯН Етаж от къща в СМОЛЯН Едностаен апартамент в СМОЛЯН Други в СМОЛЯН Двустаен апартамент в СМОЛЯН Гараж в СМОЛЯН Газстанция в СМОЛЯН Вила в СМОЛЯН Бензиностанция в СМОЛЯН Ателие, Таван в СМОЛЯН Автомивка в СМОЛЯН

Земеделски имот СМОЛЯН

 • Начална цена
 • 70400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 3585 кв.м.

 • Срок:
 • 29.12.2017 до 29.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-30

 • Адрес:
 • гр. Смолян, местността "КЪШЛИТЕ"

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.34.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три, пет/, по кадастрална карта на гр. Смолян, община Смолян, област с административен център гр. Смолян, утвърдена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по кадастралната карта от 3585 /три хиляди петстотин осемдесет и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване - друг вид ливада, с трайно предназначение на територията - земеделска, адрес на поземления имот - местност „КЪШЛИТЕ“, при граници и съседи на имота съгласно скица на служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Смолян № 5851 от 01.09.2009г.: имоти с идентификатори № № 67653.34.16 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, едно, шест/, 67653.34.20 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, две, нула/, 67653.34.34 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три, четири/, 67653.34.33 /шест, седем ,шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три, три/, 67653.34.364 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три, шест, четири/, 67653.34.3 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три/, 67653.34.42 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, четири, две/, 67653.34.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, едно/, 67653.0.573 /шест, седем, шест, пет, три, точка, нула, точка, пет, седем, три/, представляващ съгласно документа за собственост поземлен имот с площ 3589 /три хиляди петстотин осемдесет и девет/ кв.м., с начин на трайно ползване „ливада“, девета категория /9/, находящ се в местността ,,КЪШЛИТЕ”, съставляващ имот с пълен номер 67653.340035.000.000 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, нула, нула, три, пет, точка, нула, нула, нула, точка, нула, нула, нула/, с номер 34003500 /ри, четири, нула, нула, три, пет, нула, нула/ и пл. № 35 /тридесет и пет/, от кадастрален район 34 /тридесет и четири/ на кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, утвърдена със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра - София, с трайно предназначение - селско, при граници на имота съгласно скица на служба по кадастъра - Смолян № 508 от 04.10.2005г.: нива № 34 /тридесет и четири/ - на наследници на Любен Асенов Кавалов, нива № 33 /тридесет и три/ - на Арзие Адемова Юсуфова, пасище с храсти № 32 /тридесет и две/ - на наследници на Али Исенов Хаджиюмеров, ливада № 42 /четиридесет и две/ - на наследници на Костадин Димитров Поповски, полски път на община Смолян № 573 /петстотин седемдесет и три/, пасище, мера на „Алфа Проджект и Инженеринг” ЕООД № 16 /шестнадесет/, пасище мера № 20 /двадесет/ - на наследници на Атанас Димитров Иванов, при граници по предходния документ за собственост: имот № 034034 /тридесет и четири хиляди и тридесет и четири/ - нива на наследници на Любен Асенов Кавалов, имот № 034033 /тридесет и четири хиляди и тридесет и три/ - нива на Арзие Адемова Юсуфова, имот № 034032 /тридесет и четири хиляди тридесет и две/ - пасище с храсти на наследници на Али Исенов Хаджиюмеров, имот № 034001 /тридесет и четири хиляди и едно/ - използваема ливада на община Смолян - ВСО, имот № 000573 /петстотин седемдесет и три/ - полски път на община Смолян, имот № 034016 /тридесет и четири хиляди и шестнадесет/ - пасище, мера на ,,Алфа Проджект и Инженеринг ” ЕООД, имот № 034020 /тридесет и четири хиляди и двадесет/ - пасище, мера на наследници Анастас Димитров Иванов, върху имота има следните ограничения: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - пояс Б, забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи хидромелиоративна дейност и пасища.Още Земеделски имот за продажба в СМОЛЯН

Земеделски имот СМОЛЯН- 70400.00лв.
Земеделски имот СМОЛЯН- 38080.00лв.
Земеделски имот СМОЛЯН- 4366.56лв.
Земеделски имот СМОЛЯН- 708.00лв.
Земеделски имот СМОЛЯН- 8460.00лв.
0.47474789619446