Земеделска земя в ТЪРГОВИЩЕ за 9000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЪРГОВИЩЕ > Земеделска земя

Земеделска земя в ТЪРГОВИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 9000.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 3016 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: гр.Търговище, местност Гинов кладенец
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ТЪРГОВИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.439 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин тридесет и девет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Търговище, общ.Търговище, обл.Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-25-54/15.02.2008г. на Началник на СГКК – Търговище, с адрес на поземления имот: гр.Търговище, п.к.7700, местнос т ГИНОВ КЛАДЕНЕЦ с площ от 3016 кв.м. /три хиляди и шестнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 089003 /нула, осем, девет, нула, нула, три/, при граници и съседи: 73626.88.1, 73626.89.4, 73626.89.442, 73626.89.1.