Земеделска земя в Близнаци за 60000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Близнаци > Земеделска земя

Земеделска земя в Близнаци

Допълнителна информация

  Начална цена: 60000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 4075 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с. Близнаци, м. "Старите лозя"
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Близнаци
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №04426.55.141 /нула, четири, четири, две, шест, точка, пет, пет, точка, едно, четири, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Близнаци, община Аврен, област Варна, местност "Старите лозя", целият с площ по документ за собственост от 4075 /четири хиляди и седемдесет и пет/ кв.м., а по кадастрална скица с площ от 4513 /четири хиляди петстотин и тринадесет/ кв.м., трайно предна значение на територията: земеделска, категория на земята при неполивни условия– четвърта, начин на трайно позване: за друг вид застрояване, а по предходен план представляващ УПИ XXII-055141 /двадесет и второ римско – нула, пет, пет, едно, четири, едно/ в квартал 120 /сто и двадесет/, при граници по документ за собственост: изток – УПИ № XXI-055142, запад – УПИ № XXIII-055140, север – УПИ № VI-055133, УПИ №VII-055132 и УПИ № VIII-055131, юг – улица, а по кадастрална карта: ПИ с идентификатори №№04426.55.140, 04426.55.142, 04426.34.167, 04426.55.131, 04426.55.132, 04426.55.133.