Земеделска земя в Приселци за 11475.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Приселци > Земеделска земя

Земеделска земя в Приселци

Допълнителна информация

  Начална цена: 11475.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 7125 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с. Приселци, община Аврен
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Приселци
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №58445.48.32 /пет, осем, четири, четири, пет, точка, четири, осем, точка, три, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-6/06.02.2006г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-03-706/20.11.2006г. на Началника на СГКК-Варна, адрес на поземления имот: село Приселци, община Аврен, област Варна, местност „Свети Константин”, целият с площ от 7125 /седем хиляди сто двадесет и пет/ кв.м., трайно предназначени е на територията: земеделска, начин на трайно позване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/, а по предходен план с идентификатор №048032 /четиридесет и осем хиляди тридесет и две/, при граници по кадастрална скица ПИ с идентификатори №№58445.48.33, 58445.48.31, 58445.48.540, 58445.48.29.