Земеделска земя в Тополи за 45000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Тополи > Земеделска земя

Земеделска земя в Тополи

Допълнителна информация

  Начална цена: 45000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 2171 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с. Тополи, м. "Ачмите"
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Тополи
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

2 171 /две хиляди сто седемдесет и един/ кв. метра идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72709.26.67 /седем, две, седем, нула, девет, точка, две, шест, точка, шест, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тополи, община Варна, област Варна, одобрена със Заповед №РД-18-29/23.04.2015г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване НИВА, вид територия: земеделска, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, целият с площ от 3171 /три хиляди сто с едемесет и един/ кв.м., находяща се в землището на с.Тополи, общ.Варна, обл.Варна, местност "Ачмите", стар номер № 026067 /нула две шест нула шест седем/, при граници по документ за собственост: имот № 026068-нива, имот № 000039-полски път, имот № 026020- нива, имот № 026032-нива, имот № 026066-нива, и граници по кадастрална карта: ПИ с идентификатори №№72709.26.20, 72709.26.39, 72709.26.66, 72709.26.68, 72709.26.72